Версия за печат

00447-2018-0006

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/nadgrazhdane-na-sshestvuvashite-diskovi-masivi-za-/.

Електронен достъп до информация: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/nadgrazhdane-na-sshestvuvashite-diskovi-masivi-za-/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията” Поръчката включва: • Надграждане на високоскоростните флаш базирани дискови масиви; • Добавяне на нови специализирани дискови масиви за високоскоростно и консистентно архивиране и възстановяване на данни; • Добяване на допълнителни лицензи за съществуващия софтуер за архивиране и да се добави допълнителен такъв за сървърите за бази данни; • Обновяване на SAN инфраструктурата. Ще се оптимизират и подобрят и различни други процеси и системи: • Ще се раздели работната (производствена) среда на регистрите от архивните и копия извършвани за защита на информацията (Backup). • Ще се гарантира минимална продължителност на задачите по извършване на архивни и резервни копия; • Ще се обнови SAN инфраструктура, с което ще се осигури бърза и сигурна връзка между отделните системи и дискови масиви

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30233141

Описание:

Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1642727.52 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Ускорена ограничена

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

92-03-31/2018

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2018/S 217 - 497684 от 10.11.2018 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 93-00-141 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
Възложена е поръчка/обособена позиция

ДА

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

14.12.2018 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД, район Витоша, ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София No 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Блок Б, ет. 2, България 1766, София, Тел.: 02970-4040, E-mail: office@telelink.com, Факс: 02970-4042

URL: http://www.telelink.com/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1642727.52 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Стойност без ДДС - 1 368 939.60 лв.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.12.2018 г.