00210-2016-0013

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130339616

BG411, Национална служба за съвети в земеделието, ул. Банско шосе 7, За: Иванка Тодорова, България 1331, София, Тел.: 0359 28100990;0359 889102616, E-mail: itodorova@naas.government.bg, Факс: 0359 28100992

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.naas.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.naas.government.bg/bg/1036/3384/3754.

I.2) Вид на възложителя

Национална или федерална агенция/службаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-42 от 24.11.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2016-0013
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва доставка на оставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на централно управление и 27-те териториални областни офиси на НССЗ по условията на сключено Рамково споразумение № СПОР 8 от 16.5.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства ”, обособена позиция №1 – „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЦУ-02-169 от 18.04.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Ронос“ ООД, Централен отдел, бул. Ал. Стамболийски № 84, бизнес сграда Urban Model, офис 38-39, България 1303, София, Тел.: 0359 70017017, E-mail: zop@officemarket.bg, Факс: 0359 28221900

Интернет адрес/и:

URL: https://www.officemarket.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на централно управление и 27-те териториални областни офиси на НССЗ

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

18.04.2018 г. 

Крайна дата

16.11.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
5230.6 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

16.11.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 0% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Не е възникнала необходимост от доставка на оригинални НР тонери
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.12.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: доц. д-р Младен Викторов Младенов
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор