Версия за печат

02329-2018-0001

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер АСД-03-123 от дата 10.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000087749

BG331, Трета Природоматематическа гимназия Академик Методий Попов, бул.Владислав Варненчик № 80, За: Йовка Андреева, България 9000, Варна, Тел.: 0878 755366, E-mail: pmg3@abv.bg, Факс: 052 620290

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pmg3-varna.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pmg3-varna.org/profil_kupuva4.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ за нуждите на Трета Природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов" - гр.Варна за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2021 г.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за нуждите на Трета Природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов" - гр.Варна за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2021 г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно разпоредбите на чл.39, ал.1, т.3 и т.10 от Закона за енергетиката, дейностите по разпределние на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители подлежи на лицензиране по реда определен в Закона зе енергетиката и Наредбата за лицензиране на дейностите по енергетиката. Съгласно разпоредбите на чл.43, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за енергетиката за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Мястото на изпълнение на настоящата обществена поръчка е гр.Варна, общ.Варна, район Одесос, бул.Владислав Варненчик, №80. За обособена позиция "Варна, с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово", в чийто обхват попада територията на Трета Природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов", Комисията за енергийно и водно регулиране е издала лицензии за дейностите, предмет настоящата обществена поръчка на "Овергаз мрежи" АД, с ЕИК 130533432, както следва: Лицензия за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на територия "Варна, с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово" № Л-438-08 от 30.03.2015г. за срок от 26 години и Лицензия за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител за територия "Варна, с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово" № Л-438-12 от 30.03.2015г. за срок от 26 години. Предвид гореизложеното възлагането на обществена поръчка на други лица би довело до нарушаване на изключителни права.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 69000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбите на чл.39, ал.1, т.3 и т.10 от Закона за енергетиката, дейностите по разпределние на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители подлежи на лицензиране по реда определен в Закона зе енергетиката и Наредбата за лицензиране на дейностите по енергетиката. Съгласно разпоредбите на чл.43, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за енергетиката за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Мястото на изпълнение на настоящата обществена поръчка е гр.Варна, общ.Варна, район Одесос, бул.Владислав Варненчик, №80. За обособена позиция "Варна, с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово", в чийто обхват попада територията на Трета Природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов", Комисията за енергийно и водно регулиране е издала лицензии за дейностите, предмет настоящата обществена поръчка на "Овергаз мрежи" АД, с ЕИК 130533432, както следва: Лицензия за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на територия "Варна, с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово" № Л-438-08 от 30.03.2015г. за срок от 26 години и Лицензия за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител за територия "Варна, с изключение на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово" № Л-438-12 от 30.03.2015г. за срок от 26 години. Предвид гореизложеното възлагането на обществена поръчка на други лица би довело до нарушаване на изключителни права. На основание чл.65, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки Трета Природоматематическа гимназия "Акад. Методий Попов" - гр.Варна няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на ЗОП, тъй като ще сключи договор на основание чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Овергаз мрежи" АД

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК, в 10-дневен срок от публикуването му, при условията на чл.197, ал.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ася Василева Чилингирян

VIII.2) Длъжност

Директор