00048-2018-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 3059 от дата 10.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121267370

BG411, Върховен административен съд, бул. Александър Стамболийски № 18, За: Красимира Георгиева- експерт обществени поръчки, България 1301, София, Тел.: 02 9404387, E-mail: K.Georgieva@sac.justice.bg, Факс: 02 9404286

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sac.justice.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://192.168.1.45/pages/bg/buyer-profilewww.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profile.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Правораздаване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от обекти стопанисвани от ВАС, по обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставката на питейна вода и отвеждане на отпадни води от обекти стопанисвани от ВАС по обособени позиции,както следва: Обособена позиця № 1"Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградата на ВАС в гр. София ,бул. " Александър Стамболийски № 18. Прогнозната стойност на доставката е в размер на 26 626 лв. без ДДС, за срок от 36 месеца от подписване на договора. Обособена позиция № 2:" Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградите на учебната база на ВАС, в с. Лозенец,община Царево, обл. Бургас", с прогнозна стойност на доставката 17 123 лв. без ДДС за срок от 36 месеца от подписване на договора. Обособена позиция №3"Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградите на УБ"Бели Искър",община Самоков, Софийска област" с прогнозна стойност на доставката 463 лв. без ДДС за срок от 36 месеца от подписване на договора. Възложителят не се ангажира да изразходва в срока на договорите прогнозните стойности. Те ще бъдат определени на база реализираните разходи за реалното потребление на питейна вода.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 44212 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед на прогнозната стойност на доставката, следва да се приложи чл.20,ал.2,т.2 от ЗОП,като са налице условията на чл. 182,ал.1 от ЗОП,които уреждат случаите,когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител или възлагането на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или друг администрративен акт. В тези случаи възложителите могат да прилагат процедура по договаряне без предварително обявление, а с оглед прогнозната стойност на поръчката възложителите могат да приложат процедурата чрез пряко договаряне. Съгласно разпоредбите на чл. 193 от Закона за водите /ЗВ/,обществените отношения, свързани с услугите по водоснабдяване и канализация се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги/ЗРВКУ/, при спазване на изискванията на закона за водите. Съгласно чл. 198а от ЗВ,за нуждите на управлението,планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги, територията на страната се разделя на обособени територии. Стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията,както и предостаявеннто на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане се извърршват от ВиК оператори, по реда на ЗВ и ЗРВКУ, както в границите на обособена територия може да има само един ВиК оператор/чл. 198о от ЗВ/. С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство са обявени особените територии на действие на ВиК оператори,обхвата и границите им. В точка 42 отрешението е записано,че на територията на Община София -град, ВиК оперетор е "Софийска вода" АД,дружеството има 25-годишен договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община- поради което обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител. Дружеството е вписано под№ 42 в списъка на на ВиК на КЕВР. С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство са обявени особените територии на действие на ВиК операторите,обхвата и границите им. В точка 6 от решението е записано,че на територята на Община Царево ВиК оператор е"Восонабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас, Дружеството е вписано под № 6 в Списъка на ВиК на КЕВР, с обособена територия на действие обхващаща община Царево. Поради изброените обстоятелства,обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител. С Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е обявена ообособена територия на действие на ВиК оператора " Водоснабдяване и канализация" ЕООД, София е с обхват на територията на община Самоков. Дружеството е вписано под № 41 в списъка на ВиК на КЕВР, с обособена територия на действие обхващаща територията на София област.Поради изброените обстоятелства, обществената поръчка не може да бъде възложена на друг изпълнител.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки/ППЗОП/,възложителят няма да прилага чл. 64,ал.2 и ал. 3 от ППЗОП и няма да изпраща покана за участие в процедурата. За обособена позиця № 1"Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградата на ВАС в гр. София ,бул. " Александър Стамболийски № 18" договор ще се сключи със "Софийска вода" АД, гр.София 1715,район Младост,ж.к.- Младост 4,Бизнес парк № 1,бл.2А, с ЕИК130175000. За обособена позиция № 2 Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградите на учебната база на ВАС, в с. Лозенец,община Царево, обл. Бургас",договор ще се сключи с "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас-8000,ж.к."Победа",ул."Ген. Владимир Вазов"№3, с ЕИК 812115210. За обособена позиция № 3:"Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградите на УБ"Бели Искър",община Самоков, Софийска област" ,договор ще се сключи с "Водоснабдяване и канализация" ЕООД,гр.София-1220, бул. Рожен 15,ЕИК 832046330,чиито предмети на обособените позиции са посочени в раздел IV.3 от настоящото решение. Договорите предмет на обособените позиции,ще са в сила,считано от датата на подписване на договора, за срок от 36 месеца.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65,ал.1 от ППЗОП възложителят ще сключи договори с посочените в раздел V.2. от настоящото решение дружества, след влизане в сила на решението за откриване на процедурата. При подписване на договорите изпълнителите следва да представят документи по чл. 67,ал.6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

в 10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедурата на основание чл. 197,ал.1,т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Златев Чолаков

VIII.2) Длъжност

Председател на Върховния административен съд