00164-2018-0051

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

30. Телекомуникации


Решение номер 162 от дата 06.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Димитър Стойчев, България 1092, София, Тел.: 02 9220664, E-mail: d.stoychev@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-083.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

ДА

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка


IІI: Правно основание

Чл. 164, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка и монтаж на базови станции, ръчни и мобилни абонатски терминали от система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти по стандарт ТЕТРА“ .

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка и монтаж на базови станции, ръчни и мобилни абонатски терминали от система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти по стандарт ТЕТРА“ съгласно Техническа спецификация ТС А 69.3098.18, без точки от спецификацията както следва: от т. 2 Състав, без т. 2.2.1, т. 2.2.2., т .2.2.4., т.2.2.5. и т 2.2.8.; от т. 3 Тактико-технически изисквания към продукта, без т. 3.1.2.1, т. 3.1.2.2., т. 3.1.2.3 . Количество: - 2300 броя ръчни абонатски терминала - 300 броя мобилни абонатски терминала.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно. Големият брой видове оборудване, разположени във военни формирования и обекти по цялата територия на Р България, са включени в единна комуникационна и информационна система по стандарт ТЕТЕТРА на МО. Услугите и доставките, които се извършват с цел доизграждане на системата АМСПО, са свързани, едни и същи или сходни за различното оборудване и са описани в една техническа спецификация ТС А 69.3098.18.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 6666666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проектът за изграждане на система АМСПО е стартирал през 2003 г. и е изпълняван на различни етапи през годините, чрез сключване на отделни договори. Извършени са и няколко софтуерни и хардуерни актуализации на системата, като последната е завършена през 2017 г. Изпълнител на всичките договори за изграждане, разширение и обновяване (актуализация) е „ТМС Ко“ ООД. Градивните елементи (хардуер), програмно осигуряване (софтуер), както и всички лицензии за работа на елементите от система АМСПО са произведени и/или одобрени за използване от един производител – Motorola Solutions. Единствен оторизиран сервизен представител и дистрибутор на Motorola Solutions за България е - „ТМС Ко“ ООД. Защитата на система АМСПО по стандарт TETRA е изградена в съответствие със стандартите на Европейския институт за стандартизация в областта на комуникациите (European Telecommunications Standards Institute – ETSI). Конкретния алгоритъм за защита на радио интерфейса е разработен от Motorola Solutions. Доставката, разпространението и инсталирането на алгоритъма във всички елементи от инфраструктурата на системата се извършва от „ТМС Ко“ ООД, които притежават съответните разрешителни, съгласно българското законодателство и политиките за сигурност на Motorola Solutions. Следгаранционната техническа поддръжка на система АМСПО се извършва по условията на Рамково споразумение № УД 04-28/10.08.2012 г., чрез сключване на отделни договори, които се изпълняват от „ТМС Ко“ ООД. По този начин е гарантирана безотказната работа на цялата система и всички нейни абонати. следователно: Използването на оборудване, софтуер, лицензии и алгоритми за защита произведени и доставени от един производител, гарантира изграждането на единна интегрирана радиокомуникационна система. Изпълнение на дейностите по доставка, монтаж, инсталиране и интегриране на елементите от система АМСПО от един интегратор – „ТМС Ко“ООД, гарантира високата ефективност и надеждност на системата, която е доказала своите качества през годините. Високата ефективност и надеждност на системата, както и нулевото време на откази е постигнат и чрез осигурената следгаранционна техническа поддръжка, извършвана от „ТМС Ко“ООД. Сключването на договори с неоторизирани дистрибутори ще доведе до доставка на оборудване без съответните лицензии, необходими за работа в системата. Това ще доведе до невъзможност от използване на закупеното оборудване. Предвид гореизложеното, възлагането на обществената поръчка с предмет „Доставка и монтаж на базови станции, ръчни и мобилни абонатски терминали от система АМСПО по стандарт TETRA“ се извършва по реда на чл. 164, ал. 1, т. 5 от ЗОП с единствен възможен изпълнител на обществената поръчка - „ТМС Ко“ООД.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ТМС Ко“ООД с ЕИК 203049232

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.5, б. "а" от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

Министър на отбраната