Версия за печат

01753-2017-0001

BG-Рудозем:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000608390

BG424, Средно училище Свети свети Кирил и Методий, ул. Хан Аспарух №1, За: Сийка Димитрова Кирякова, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 53640, E-mail: sou_rudozem2007@abv.bg, Факс: 0306 53640

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://su-rudozem.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://su-rudozem.eu/index.php/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 23.11.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01753-2017-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на течно гориво, дизел, предназначен за отопление на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Рудозем, за отоплителен сезон 2017-2018 година.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 47 от 01.12.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG422, ОЛИМПИК-ОЙЛ ЕООД, ул. Хаджи Димитър, България 6400, Димитровград, Тел.: 0878 901001, E-mail: olimpik_oil@mail.bg, Факс: 0878 901001

Интернет адрес/и:

URL: https://www.olimpik.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на течно гориво, дизел, предназначен за отопление на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Рудозем, за отоплителен сезон 2017-2018 година.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
45000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

26.10.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
44154.89 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

27.11.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Сийка Димитрова Кирякова
VII.2)
Длъжност: Директор