Версия за печат

00168-2018-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 45-15-1 от дата 19.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121805755

BG411, Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, ул. Дякон Игнатий №9, За: Станимир Лешев, Гвинея 1000, София, Тел.: 02 9371047, E-mail: caa@caa.bg, Факс: 02 9805037

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.caa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.caa.bg/bg/procedures.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Контролни и регулаторни функции в гражданското въздухоплаване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на течни горива – бензин А-95Н до 10 000 (десет хиляди) литра и на дизелово моторно гориво до 10 000 ( десет хиляди) литра и ГСМ до 5000 (пет хиляди) лева, без ДДС, за нуждите на МПС, собственост на ГД ГВА, за срок от 1 година, считано от 29.11.2018г.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на доставка са течни горива – бензин А-95Н, дизелово моторно гориво за нуждите на МПС, собственост на ГД ГВА и ГСМ на стойност до 5000 (пет хиляди) лева без ДДС, чрез изградена търговска мрежа от бензиностанции на територията на гр. София, на основните пътни артерии и магистрали и в големите градове , с карти за безналично плащане, посредством 24-часово обслужване, на територията на град София и цялата страна.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 46, ал. 1, изречение второ от ЗОП, Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение да се възложи на един изпълнител. Възложителят мотивира решението си за неразделяне на обществената поръчка със следното: съществува риск при разделянето на изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически, предвид обстоятелството, че предоставянето на предмета на поръчката ще се осъществява на еднородни обекти на изпълнителя. Координирането на различни изпълнители би могло да застраши правилното изпълнение на поръчката. Предвид горепосоченото, Възложителят счита, че не е целесъобразно настоящата обществена поръчка да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 45000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗПО възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка, а именно автомобилен бензин А-95Н, дизелово гориво, масла и смазочни материали, са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, одобрен от Министерски съвет с ПМС № 191 от 29.07.2016 г. На основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП договорът се сключва по правилата на съответната стокова борса.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал. 1, т. 5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Станимир Георгиев Лешев

VIII.2) Длъжност

Главен Директор на ГД ГВА