Версия за печат

02709-2018-0069

BG-гр.Своге:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 553 от дата 19.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760092

BG313, СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВОГЕ, ул.Звънче 2, За: Емилия Митова, България 2260, гр.Своге, Тел.: 0885 149705, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 0885 149705

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181119HmrB10129374.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Ремонт и поддръжка на МПС, включително и резервни части, за срок от 36 месеца за нуждите на ТП СГС Своге"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга "Ремонт и поддръжка на МПС, включително и резервни части, за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Своге", включва техническо обслужване и ремонт на Мотоциклет ИЖ Планета 5-7 броя, Мотоциклед ЗИД ЗДК 5.104-1 брой, Лек автомобил ВАЗ21214-3 броя, Лек автомобил УАЗ 31514-1 брой, Лек автомобил Грейт Уол Ховер-2 броя, Товарен автомобил Тойота Хайлукс 2.5 ТД-1 брой, Товарен автомобил Грейт Уол Стийд 5-1 брой. Резервните части за автомобилите са нови. Осигуряват се от изпълнителя. Възможно е възложителя също да достави определена от него резервна част. Ремонта, поддръжката се осъществява за срок от 36 месеца или до изчерпване на прогнозната стойност. Изпълнителят се задължава да обслужва и други МПС, придобити от възложителя, по време на действие на договора, като спрямо тях се прилагат същите цени и условия, съдържащи се в офертата на изпълнителя. Изброените резервни части и видове дейности в техническата спецификация и ценова оферта не са изчерпателни и не обхващат всички видове дейности. За невключените дейности, изпълнителя извършва съответната услуга предвид заявения процент намаление от редовната цена, обявена в сервиза му.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

При извършването на ремонта и профилактиката на автомобилите възниква необходимост от доставка на резервни части, което ще се установява от специалистите на изпълнителя, осъществяващи дейностите по ремонт, профилактика и диагностика с цел спестяване на време за доставката на необходимите резервни части, е целесъобразно резервните части за извършването на услугата да се поръчват и доставят от изпълнителя на ремонта и профилактиката на автомобилите. Дейностите са неразривно свързани помежду си. Възлагането на услугата-основен, текущ ремонт, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, и доставката на резервните части за извършването на ремонта на автомобилите на отделни изпълнители би създало пречки във времеви аспект и би забавило изпълнението на дейностите.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 50000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.5, ал.2, т.13 ЗОП, СЗДП Враца е публичен изпълнител на обществени поръчки. Териториалното поделение с промяната на параграф 9 от ПЗР на ЗОП не е възложител на обществени поръчки и прогнозната стойност на поръчката е определена на база разходите за ремонт и поддръжка на МПС на всички ТП на СЗДП ДП. Съгласно чл.20, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП за услуги на стойност по голяма или равна на 264 033 лв. без ДДС възложителите прилагат процедурите по чл.18, ал.1, т.1-11 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП-жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане срока по чл.100, ал.3 от ЗОП-срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ИНЖ.ХРИСТО ЯНЕВ

VIII.2) Длъжност

ИД ДИРЕКТОР