Версия за печат

00994-2018-0001

BG-Елин Пелин:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 740 от дата 14.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000770047

BG412, МБАЛ Елин Пелин ЕООД, ул. Здравец 15, За: д-р Мая Луканова, България 2100, Елин Пелин, Тел.: 0725-60151, E-mail: mbal_elin_pelin@abv.bg, Факс: 0725-60152

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-elinpelin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mbal-elinpelin.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на медикаменти, антибиотици, лабораторни реактиви и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Елин Пелин

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медикаменти, антибиотици, лабораторни реактиви и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Елин Пелин

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 258333 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" гарантира в най - голяма степен публичност и прозрачност на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок, считано от изтичанена срока по чл.100 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Мая Луканова

VIII.2) Длъжност

Управител