Версия за печат

00447-2018-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер РД-04-26 от дата 05.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, район Слатина, За: Венелин Иванов, България 1111, София, Тел.: 02 9486102, E-mail: venelin.ivanov@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на допълнителни лицензи за Оракъл за тестови среди и разработка

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Закупуване на 8 (осем) процесорни лицензи за окомплектоване и разгръщане на тестовите среди на системи Търговски регистър, Имотен регистър, Регистър на имуществените отношения на съпрузите и Регистър БУЛСТАТ с необходимите лицензи на Oracle Database Enterprise Edition и прилежащите й опции: Oracle Real Application Clusters, Oracle Partitioning, Oracle Diagnostics Pack и Oracle Tuning Pack.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката е свързана с изключителни права на изпълнителя и с доставка на еднородни продукти.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1041666.6 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

„Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид“ - клон България, притежава изключителните права за предоставяне на лицензите Oracle за територията на Република България. Съгласно писмо вх. номер на Агенция по вписванията №92-03-33/02.11.2018 г. на „Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид“ - клон България: В момента „Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид“ - клон България има сключени действащи споразумения за дистрибуция със следните Партньори, на които е предоставено правото да разпространяват хардуерни и софтуерни продукти Oracle в България на клиенти от публичния сектор/ крайни потребители: 1. СТЕМО ООД, ЕИК 817080126, 2. СИРМА СОЛЮШЪНС AД, ЕИК 040529004, 3. КОМСОФТ ООД, ЕИК 030435072, 4. ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 831747245, 5. ЛИРЕКС ООД, ЕИК 831392984, 6. СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД, ЕИК 175445129, 7. МУСАЛА СОФТ АД, ЕИК 202569949, 8. ЕМПИРИУ АД, ЕИК 175372132, 9. СКЕЙЛ ФОКУС АД, ЕИК 201996987, 10. ЕНТЪРПРАЙЗ КОМЮНИКЕЙШЪНС ГРУП ООД, ЕИК 175157251, 11. СИЕНСИС АД, ЕИК 121708078, 12. ТЕХНОЛОГИКА ЕАД, ЕИК 201593301, 13. ACT СОФИЯ ООД, ЕИК 121007294, 14. Л-КЛАС ООД, ЕИК 121199357, 15. РИЛА СОЛЮШЪНС ЕАД, ЕИК 121761472, 16. ИНТЕКРИТИ АД, ЕИК 203928593. Горепосоченият списък представлява списък на Партньори на Оракъл, които в момента имат действащо валидно споразумение с Оракъл и на които е предоставено допълнително правото да разпространяват хардуерни и софтуерни продукти Oracle в България на клиенти от публичния сектор/ крайни потребители чрез сключване на Анекс за публичния сектор (Public sector addendum - PSADD) с Оракъл, както е посочен по-горе. В страната няма други лица освен поканените в настоящата процедура, които да са упълномощени да продават лицензиите Oracle“.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. СТЕМО ООД, ЕИК 817080126, 2. СИРМА СОЛЮШЪНС AД, ЕИК 040529004, 3. КОМСОФТ ООД, ЕИК 030435072, 4. ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 831747245, 5. ЛИРЕКС ООД, ЕИК 831392984, 6. СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД, ЕИК 175445129, 7. МУСАЛА СОФТ АД, ЕИК 202569949, 8. ЕМПИРИУ АД, ЕИК 175372132, 9. СКЕЙЛ ФОКУС АД, ЕИК 201996987, 10. ЕНТЪРПРАЙЗ КОМЮНИКЕЙШЪНС ГРУП ООД, ЕИК 175157251, 11. СИЕНСИС АД, ЕИК 121708078, 12. ТЕХНОЛОГИКА ЕАД, ЕИК 201593301, 13. ACT СОФИЯ ООД, ЕИК 121007294, 14. Л-КЛАС ООД, ЕИК 121199357, 15. РИЛА СОЛЮШЪНС ЕАД, ЕИК 121761472, 16. ИНТЕКРИТИ АД, ЕИК 203928593.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Чл. 197, ал. 1, т. 5, б. а)

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Габриела Николаева Козарева

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор