Версия за печат

02711-2018-0144

BG-Велики Преслав:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

23. Системи за управление на сигурността...


Решение номер 21 от дата 06.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120023

BG333, Държавно горско стопанство Преслав на СИДП ДП-Шумен, ул. Симеон Велики № 10, За: Гергана Димитрова- оператор въвеждане на данни, тел.: 0886404382, България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgspreslav.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oFA-d59.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Извършване на охранителна дейност чрез видеонаблюдение и охрана чрез инфрачервени бариери, свързани към сигнално-охранителна техника (СОТ) на обект, собственост на ТП "ДГС Преслав"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на обществената поръчка включва абонаментна услуга по извършване на охранителна дейност чрез видео наблюдение и охрана чрез инфрачервени бариери, свързани към сигнално -охранителна техника (СОТ) на обект, собственост на ТП „ДГС Преслав". Обект за охрана чрез сигнално –охранителна техника (СОТ) със сигнал, изпращан от цифрова система е следния: Ловна хижа „ Муфлони” с прилежащи към нея сгради: Столова, Битово сграда горски стражари, сграда за инвентар с две битови стаи, хладилни камери-2 бр. , паркинг за машини и площадка пред двете сгради -находяща се на територията на община Върбица, обл.Шумен. Естеството на поръчката се изразява в предоставяне на услуга по ЗЧОД чрез технически системи за сигурност и помощни средства, подаващи сигнали при нарушаване режима на охрана, като проверката се извършва от мобилни охранителни патрули.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Характерът на услугата и комплексното и естество не позволяват същата да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 90040 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр.Шумен за 2018 година в размер от 90040 лв. без ДДС по т.13 от Раздел "Услуги" от приложение № 1 към заповед №467/19.12.2017г. на директора на "Североизточно държавно предприятие" ДП- гр.Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Размерът на финансовия ресурс и с оглед персоналният избор на изпълнител налага необходимостта от избор на процедура чрез пряко договаряне. Услугата попада в обхвата на разпоредбата на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП, приложение №2.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Агенция за сигурност 007”ЕООД, Гр.Шумен, п.к.9700, бул. „Славянски” № 26, вх Б, ет.6; „Ловец-01” ЕООД, Гр.Търговище, п.к.7700, ул. „Петко Р.Славейков” №4, ет.3, офис 301; „ЩИТ-3” ЕООД, Гр.Велики Преслав, п.к.9850, ул. „Йордан Овчаров” № 1

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Във връзка с разпоредбите на чл.134 от ППЗОП, за налични доказателства посочваме точния интелнет адрес: dgs.preslav@dpshumen.bg

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Янко Стоянов Йорданов

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП "ДГС Преслав"