00714-2018-0009

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 30 от дата 15.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ - ВАРНА ЕООД, бул. Цар Освободител № 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващ лечебно заведени по чл. 5 ал. 2 т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА СБАГАЛ ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ-ВАРНА ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на сградата на СБАГАЛ– Варна, находяща се на бул. „Цар Освободител“ № 150, гр. Варна, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1)- част от документацията към поръчката. Предметът на поръчката е обособен в две позиции, които включват: Обособена позиция № 1: Извършване на частичен ремонт на помещения и общи части на сградата на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - високо тяло: Сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД - високо тяло представлява десететажната постройка, с идентификатор 10135.2556.324.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с функционално предназначение Здравно заведение, със застроена площ 654 кв.м., състояща се от един почти напълно подземен етаж и 9 надземни етажа. Ремонтните дейности по обособената позиция ще обхванат общи части на сградата /коридори и фоайета/, както и част от помещенията, използвани за Микробиологична лаборатория, Клинична лаборатория, Отделение по Анестезиология и интензивно лечение, Родилно отделение, в т.ч. родилни операционни зали, Отделение по Неонатология, Отделение Гинекология, в т.ч. гинекологични операционни зали, Отделение по Клинична патоанатомия, Отделение Патология на бременността, административно-стопанския блок на болницата, като в различните структурни единици ремонтните дейности включват различни по своя вид и обем дейности, в т.ч. демонтажни дейности - демонтаж на стари врати, дограма, осветителни тела, електрически ключове и контакти, вентилатори, стари подови настилки /теракот/ и стенни облицовки /фаянс/, поцинковани тръби, стари подови сифони, моноблокове, умивалници и смесители; очукване на стари замазки и мазилки и остъргване на латексови и фасагенни бои по стари стени в компрометирани участъци, включително пренос, натоварване, извозване и депониране на строителни отпадъци на сметище; доставка и направа на подови замазки на циментова основа, мазилки, гипсови шпакловки, направа на нови крайни подови покрития и стенни облицовки, окачени тавани; полагане на тръби и кабели, направа на вътрешна водопроводна инсталация; доставка и монтаж на осветилени тела, ел. ключове и контакти, санитарна керамика, ветилатори, сифони; доставка и монтаж на нови врати - различни видове и размери, в т.ч. обръщане около отвори с гипсокартон; доставка и монтаж на нова дограма със стъклопакет; боядисване, като отделните видове и обеми строително-ремонтни работи са подробно посочени в Техническите спецификации - Приложение № 1, съставлявощо неразделна част от документацията към поръчката. Обособена позиция № 2: Извършване на ремонт на покрива на сградата на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - високо тяло: Ремонтните дейности по обособената позиция ще обхванат покрива на сградата на болницата с идентификатор 10135.2556.324.5 съгласно КККР на гр. Варна, като включват доставка и полагане на рулонна минерална вата в подпокривното пространство, демонтаж на стара хидроизолация и ламаринена обшивка и очукване на компрометирана мазилка, в т.ч. пренос, натоварване, извозване и депониране на строителните отпадъци, доставка и направа на изравнителна замазка, топло и хидроизолация и всички съпътстващи дейности, като отделните видове и обеми строително-ремонтни работи са подробно посочени в Техническите спецификации - Приложение № 1, съставлявощо неразделна част от документацията към поръчката. С ремонта и по двете обособени позиции не се променя ЗП и РЗП на сградата, и не се предвиждат фасадни промени. Изпълнителят на обществената поръчка следва да изпълни всички договорени и/или необходими СРР със съответните количества, качество и вид на материалите в съответствие с предоставените от Възложителя спецификации, както и да отстрани всички появили се дефекти в срок.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 325021 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП процедура - публично състезание, е съобразена с прогнозната стойност на поръчката и гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението й, респективно прозрачност при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренция и се създадат равни условия и прозрачност при провеждането й.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер до 325 021 лв. без ДДС, като за отделните обособени позиции прогнозната стойност е както следва: по Обособена позиция № 1 - до 298 864 лв. без ДДС и по Обособена позиция № 2 - до 26 157 лв. без ДДС. Предложената цена по отделните обособени позиции не може да надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката по съответната позиция. Предложения, надхвърлящи посочената прогнозна стойност, няма да бъдат разглеждани и оценявани.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 4 от ЗОП - 10-дневен срок от изтичането на сока по чл. 179 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф.д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н.

VIII.2) Длъжност

Управителя на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов - Варна ЕООД