Версия за печат

02709-2018-0059

BG-Оряхово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 2 от дата 12.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760142

BG313, ТП Държавно горско стопанство Оряхово, ул. Коста Лулчев № 5, За: Снежана Петкова Гарданска, България 3300, Оряхово, Тел.: 09171 2419, E-mail: dgs_oriahovo@abv.bg, Факс: 09171 2487

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181015ELDC9971624.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово", Уникален номер на поръчката: 20181015ELDC9971624

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка на: безоловен бензин А95Н приблизително 22000 литра, дизелово моторно гориво (евродизел) приблизително 16000 литра, гориво- смазочни материали приблизително на стойност 2500 лева, за срок от 36/тридесет и шест/ месеца, считано от 01.01.2019 г., или до достигане напрогнозната стойност на поръчката - 75 000 лв. без ДДС, взависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Доставките ще се извършат в търговските обекти /бензиностанции/ на продавача на територията на ТП ДГС Оряхово- Общинa Оряхово, Община Козлодуй, Община Мизия и Община Хайредин, както и на всички останали бензиностанции на Продавача на територията на страната, където ще се зарежда безкасово (чрез карти за безналично плащане). Количествата са прогнозни и са изчислени на база потреблението за минал период, като Крайния Купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка под/над обявеното количество, а Крайният Продавач няма да търси отговорност ако не се усвоят в цялост. Обектът на обществената поръчка е доставка на течни горива и гориво- смазочни материали, осъществявана чрез покупка съгласно чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП. Горивата трябва да отговарят на БДС и разпоредбите на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и нейните изменения и допълнения. Процедурата - Договаряне без предварително обявление да се реализира, чрез стоковата борса.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Във връзка с чл. 46, ал. 1, изречение второ от ЗОП, Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение да се възложи на един изпълнител. Възложителят мотивира решението си за неразделяне на обществената поръчка със следното: съществува риск при разделяне изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически, а необходимостта от координиране на различни изпълнители би могла сериозно да застраши правилното изпълнение на поръчката. Във връзка с изложеното и факта, че предмета на поръчката попада в един клас, съгласно общия терминологичен речник и не включва разнородни дейности/ доставки, Възложителят счита, че не е целесъобразно и няма причина настоящата обществена поръчка да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 75000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.5 ал.2 т.13 СЗДП ДП Враца е публичен възложител на обществени поръчки. Териториалното поделение с промяната на п.9 от ПЗР на ЗОП не е възложител на обществени поръчки и прогнозната стойност на поръчката е определена на база разходите за горива и смазочни материали на всички ТП на СЗДП ДП. Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка, а именно: безоловен бензин А95Н, дизелово моторно гориво (евродизел) и гориво- смазочни материали, са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, одобрен от Министерски съвет с ПМС № 191 от 29.07.2016 г., изм. ДВ, бр. 99/13.12.2016 г. На основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП договорът се сключва по правилата на съответната стокова борса.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се провежда по правилата на съответната стокова борса и приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП. Не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица, съгласно чл.64, ал.1 и чл. 65, ал. 1 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се реализира чрез борсово посредничество на сесии на ,,Софийска стокова борса" АД и при условията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Договорът за доставката се сключва по реда на ЗСБТ, чрез борсов посредник на основание сключен договор за борсово посредничество.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в10 дневен срок от изтичане на срока по чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП- публикуване на решението за провеждане на процедура на договаряне без обявление по чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Снежана Петкова Гарданска

VIII.2) Длъжност

Директор на ДГС Оряхово, Упълномощен от Директора на СЗДП ДП Враца да организира и/или възлага обществени поръчки на основание чл.7 ал.1 от ЗОП - пълномощно № СЗДП 977-17/14.04.2016 г.