Версия за печат

00345-2018-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 12-00-46 от дата 10.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831604711

BG411, Национален център за информация и документация, бул. Д-р Г. М Димитров № 52А, За: Димитър Евтимов - главен специалист, дирекция АФСДУС, България 1125, София, Тел.: 02 8173829, E-mail: d.evtimov@nacid.bg, Факс: 02 9713120

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nacid.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nacid.bg/bg/procurement/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Национален център за информация и документация в административната сграда, находяща се в гр. София, бул. "Д-р Г. М Димитров" № 52А за срок от 5 години.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Национален център за информация и документация в административната сграда, находяща се в гр. София, бул. "Д-р Г. М Димитров" № 52А за срок от 5 години.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката е за доставка на топлинна енергия и топла вода само за един администаративен адрес и няма база за разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 245000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Правното основание за възлагане на настоящата обществена поръчка по реда на договаряне без предварително обявление - чл. 79, ал.1, т. 3, б. "в" от ЗОП е обусловено от обстоятелството, че възлагането на поръчката на друго лице, различно от "Топлофикация София" ЕАД, би довело до нарушаване на изключителни прова, предоставени от компетентен орган по силата на законов, подзаконов или административен акт, по силата на който се запазва упражняването на секторни ейности за един или повече субекти, поради което съществено се засяга възможността на други субекти да извършват такава дейност. Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда за да задоволи необходимостта на възложителя от сключване на договор за доставка на топлинна енергия и топла вода. Съгласно чл. 39, ал.1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране, а според чл. 43, ал. 2, т. 3 от същия закон, за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. Възложителят е избрал провеждането на процедура на договаряне без предварително обявление и сключване на договор за възлагане на поръчката на "Топлофикация София" ЕАД, поради това, че това еденственот дружество за гр. София по смисъла на чл. 43, ал.2, т. 3 от ЗЕ има лицензия за пренос на топлинна енергия. "Топлофикация София" ЕАД притежава издадена лицензия № Л-031-02/15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия и лицензия № Л-033-05/15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия от КЕВР за територията на гр. София, със срок на действие от 20 години. Съгласно регистъра на КЕВР, дружеството "Топлофикация София" ЕАД е преобразувано от дружеството "Топлофикация София" АД. В територията на действие на издаденота от КЕВР лицензия попада и сградата на възложителя. "Топлофикация София" ЕАД има изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ДР на ЗОП за пренос на топлинна енергия за района на гр. София се обуславя и необходимостта от провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление - чл. 79, ал.1, т. 3, б. "в" от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП (не се изготвя и не се изпраща покана за участие в процедурата), тъй като на основание чл. 79, ал.1, т. 3, б. "в" от ЗОП ще се сключи договор с дружеството, притежаващо изключителни права за пренос на топлинна енергия на територията на гр. София - "Топлофикация София" ЕАД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП възложителят ще сключи договор с посоченото в раздел V.2 от настоящото решение дружество, след влизане в силе на решението зе откриване на процедурата. При подписване на договора изпълнителят следва да представи документи по чл. 67, ал. 6 и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 и т. 7 от ЗОП. Договорът ще бъде сключен за срок от 5 (пет) години. "Топлофикация София" ЕАД се задължава да поддържа валидна лицензия за производство и пренос на топлинна енергия за целия период на договора. Вслучай, че срокът на лизензията не бъде продължен по реда на чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, както и в хипотезата на чл. 68, ал.1, т. 6 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София" ЕАД на потребители в гр. София, то договорът се прекратява на основание чл. 68, ал.1, т. 6 от Общите условия.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП, в 10 дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ваня Ангелова Грашкина-Минчева

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор