Версия за печат

02753-2018-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

38. Електронно управление...


Решение номер 0000000 от дата 05.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121350407

BG411, АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ул.Софроний Врачански №104-106, За: Стефка Захариева, България 1233, София, Тел.: 02 9318095, E-mail: ahu@mlsp.government.bg, Факс: 02 8324162

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ahu.mlsp.government.bg/home/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ahu.mlsp.government.bg/home/.

I.2) Вид на възложителя

Национална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Социална закрила


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“ Общосистемно решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях административни услуги, чрез създаване и управление на профил на хората с увреждане ”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

• Разработване на Профил на хората с увреждания, в информационна система на АХУ, по структура, съдържание и характеристики съответстващ на индивидуалната оценка на лицата за определяне на индивидуалните медицински грижи и социални потребности • Надграждане с нови функционалности на информационната система на АХУ, необходими за работа с Профил на хората с увреждания и разширяване на обхвата от данни с данни от услугите на МЗ, НЕЛК, НЗОК, НОИ, АСП, НАП, АЗ, МОН и др.; • Интегриране на информационната система на АХУ с хоризонталните системи на електронното управление – системата за еАвтентификация • Публични справки достъпни от гражданите, свързани с информацията от Информационната база данни на хората с увреждания в средата на сигурно еВръчване • Разработване на техническа и експлоатационна документация и обучение • Гаранционна поддръжка на системата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не предполага разделяне на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 96000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Агенция за хората с увреждания (АХУ) има нормативно задължение да поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания съгласно чл. 9 от Закона за интеграция на хората с увреждания. В тази връзка през 2011 г. беше разработена и внедрена информационна база данни за хората с трайни увреждания с цел проследяване на броя и анализиране на социално-икономическия статус на хората с увреждания и за планиране на дейности, свързани със задоволяване на потребностите от образование, медицинска и социална рехабилитация. През първите дни на м. юни 2018 г. започна протест на майките на деца с увреждания под наслов „Системата ни убива“ като безсрочен палатков лагер до парламента в София и други градове. С цел намаляване на общественото напрежение премиерът Бойко Борисов се ангажира с решаване на най-наболелите проблеми и искания на хората с увреждания. Взе се решение за изграждане на Профил на хората с увреждания, който да обхваща цялата информация за правата и възможностите им за социално включване. Това решение бе взето както в отговор на представените искания, така и съгласно предвидения в Проекта на закон за хората с увреждания метод за индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, чрез изграждане на Профил на хората с увреждания. С Решение по Протокол № 31 от заседанието на 08.08.2018 г. МС одобри План за изпълнение на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания (Плана) и свързаните с тях административни услуги чрез създаване и управление на профил на хората с увреждания. С протоколното решение се възлага на министъра на труда и социалната политика чрез изпълнителния директор на АХУ в срок до 15. 11. 2018 г. да се създаде Профил на хората с увреждания в информационната система на АХУ, съответстващ по структура, съдържание и характеристики на индивидуална оценка на лицата за определяне на индивидуалните медицински грижи и социални потребности и който да се достъпва от всяко заинтересовано лице. Предвид кратките срокове, в които следва да се изпълни Плана и да се разработи Профила на хората с увреждания, който да се достъпва от заинтересуваните страни, не биха могли да се използват останалите, предвидени в ЗОП състезателни процедури, включително тези, при които се използват съкратени срокове. АХУ извърши всичко необходимо, но по независещи причини не може да се обяви конкурентна процедура в рамките на оставащото време и крайния срок от ангажимента по протоколното решение на МС от 08.08.2018 г., особено отчитайки технологичното време, необходимо за самото изпълнение по изграждане на Профила. Налице са изключителни обстоятелства, които не са по вина на възложителя и при които се отчита неотложността и големия общественозначим интерес. Това налага преработване на съществуващата към момента информационна система с включването на модул за визуализация на персоналните данни за хората с увреждания от първичните администратори на същите, както и за акумулиране на справки и статистическа информация от институциите, чрез които да се влияе върху правилната политика за хората с увреждания. Неизпълнението на сроковете, поставени с Решението на МС от 08. 08. 2018 г., ще доведе до голямо обществено неодобрение, вследствие на което ще възникне нарушение на обществения ред от заинтересованите страни. Ползите от изграждането на информационна система, в т.ч. Профил на хора с увреждания биха били многократно повече от евентуалните вреди от избраната процедура. Видно от гореизложеното, изборът на процедура, а именно пряко договаряне по реда на чл. 182 ал. 1, т. 1 от ЗОП е единствената алтернатива да бъде изграден Профил на хората с увреждания.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65 от ППЗОП, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изпълнител е избрано„ИНФО-ЛОГИКА” ООД, гр. София, ЕИК 121792044. В срок до 15.10.2018 г. дружеството следва да представи в АХУ оферта, придружена с изискуемите по ЗОП документи.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 ал.1 т.5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на решението.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Минчо Боев Коралски

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор