Версия за печат

00714-2018-0008

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 27 от дата 13.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД, гр. Варна, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613789, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА СБАГАЛ ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ-ВАРНА ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на сградата на СБАГАЛ– Варна, находяща се на бул. „Цар Освободител“ № 150, гр. Варна, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1)- част от документацията към поръчката. Предметът на поръчката е обособен в две позиции, които включват: Обособена позиция № 1: Извършване на частичен ремонт на помещения и общи части на сградата на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - високо тяло: Сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД - високо тяло представлява десететажната постройка, с идентификатор 10135.2556.324.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с функционално предназначение Здравно заведение, със застроена площ 654 кв.м., състояща се от един почти напълно подземен етаж и 9 надземни етажа. Ремонтните дейности по обособената позиция ще обхванат общи части на сградата /коридори и фоайета/, както и част от помещенията, използвани за Микробиологична лаборатория, Клинична лаборатория, Отделение по Анестезиология и интензивно лечение, Родилно отделение, в т.ч. родилни операционни зали, Отделение по Неонатология, Отделение Гинекология, в т.ч. гинекологични операционни зали, Отделение по Клинична патоанатомия, Отделение Патология на бременността, административно-стопанския блок на болницата, като в различните структурни единици ремонтните дейности включват различни по своя вид и обем дейности, в т.ч. демонтажни дейности - демонтаж на стари врати, дограма, осветителни тела, електрически ключове и контакти, вентилатори, стари подови настилки /теракот/ и стенни облицовки /фаянс/, поцинковани тръби, стари подови сифони, моноблокове, умивалници и смесители; очукване на стари замазки и мазилки и остъргване на латексови и фасагенни бои по стари стени в компрометирани участъци, включително пренос, натоварване, извозване и депониране на строителни отпадъци на сметище; доставка и направа на подови замазки на циментова основа, мазилки, гипсови шпакловки, направа на нови крайни подови покрития и стенни облицовки, окачени тавани; полагане на тръби и кабели, направа на вътрешна водопроводна инсталация; доставка и монтаж на осветилени тела, ел. ключове и контакти, санитарна керамика, ветилатори, сифони; доставка и монтаж на нови врати - различни видове и размери, в т.ч. обръщане около отвори с гипсокартон; доставка и монтаж на нова дограма със стъклопакет; боядисване, като отделните видове и обеми строително-ремонтни работи са подробно посочени в Техническите спецификации - Приложение № 1, съставлявощо неразделна част от документацията към поръчката. Обособена позиция № 2: Извършване на ремонт на покрива на сградата на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - високо тяло: Ремонтните дейности по обособената позиция ще обхванат покрива на сградата на болницата с идентификатор 10135.2556.324.5 съгласно КККР на гр. Варна, като включват доставка и полагане на рулонна минерална вата в подпокривното пространство, демонтаж на стара хидроизолация и ламаринена обшивка и очукване на компрометирана мазилка, в т.ч. пренос, натоварване, извозване и депониране на строителните отпадъци, доставка и направа на изравнителна замазка, топло и хидроизолация и всички съпътстващи дейности, като отделните видове и обеми строително-ремонтни работи са подробно посочени в Техническите спецификации - Приложение № 1, съставлявощо неразделна част от документацията към поръчката. С ремонта и по двете обособени позиции не се променя ЗП и РЗП на сградата, и не се предвиждат фасадни промени. Изпълнителят на обществената поръчка следва да изпълни всички договорени и/или необходими СРР със съответните количества, качество и вид на материалите в съответствие с предоставените от Възложителя спецификации, както и да отстрани всички появили се дефекти в срок.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 325021 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С решение № 20/06.7.18 г. е била обявена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА СБАГАЛ ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ-ВАРНА ЕООД", с две обособени позиции, а именно ОП № 1: "Извършване на частичен ремонт на помещения и общи части на сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ООД - високо тяло" и ОП № 2: "Извършване на ремонт на покрива на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД - високо тяло". В срока за подаване на оферти не е постъпила нито една оферта за участие в процедурата, поради което и с Решение № 23/07.08.2018 г. процедурата е била прекратена на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП и чл. 181 ал. 7 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Решението за прекратяване на процедурата е надлежно обявено чрез публикуването му в секцията Профил на купувача на интернет-страницата на възложителя. Същото не е обжалвано, влязло е в законна сила, информация за което е изпратена и до Агенцията по обществени поръчки. От изложеното по-горе се установява, че в случая са налице предпоставките на чл. 182 ал. 1 т. 2 от ЗОП за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет, идентичен с предмета на предходно обявената и прекратена процедура - публично състезание, предвид че условията на поръчката не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

КРАТОС 13 ЕООД, ЕИК 201308113

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 20 от 06.07.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00714-2018-0006

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 5 б. "а" от ЗОП настоящото решение за откриване на процедура на пряко договаряне по чл. 18 ал. 1 т. 13 от ЗОП подлежи на обжалване в 10-дневен срок от публикуването му.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Георгиев Ковачев

VIII.2) Длъжност

Управител на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД