01389-2018-0006

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

11. Инженерство, профил Пожарна безопасност и безопасност на труда


Решение номер 15 от дата 12.09.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2018/periodichna-dostavka-na-dizelovo-gorivo-za-nuzhdite-na-gradski-transport-ead-gr.-varna.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Периодична доставка на дизелово гориво за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез покупка на Дизелово гориво Б6, с допълнителна характеристика: дизелово гориво с 6 % биодизел за дизелови двигатели: Количество-7 600 000 л. (седем милиона и шестстотин хиляди литра) + 20 % за целия срок на договора. Посоченото количество е прогнозно за срока на действие на договора и за Купувача/Възложител не възниква задължение да заяви цялото количество за доставка;Качество: Доставеното дизелово гориво трябва да отговаря на нормите за съответните показатели БДС EN 590 – горива за дизелови двигатели, в съответствие с НАРЕДБА за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС 156/15.07.2003 г. обн. в ДВ бр. 66/2003 г., посл. изм. в ДВ бр. 88 от 24.10.2014 г. С всяка партида доставено дизелово гориво Продавача предоставя на Купувача Декларация за съответствие на качеството на течните горива;Опаковка норма на товарене и други транспортни условия: наливно, транспортът на дизеловото гориво се извършва от Продавача със стандартни и чисти автоцистерни за доставка и развоз, с пломбирани люк и източваща тръба, притежаващи лиценз по ADR, да са калибровани, да са оборудвани с броячи (замерени и пломбирани от ДАМТН (ДАСМ), оборудвани с помпа (лиценз от Министерство на транспорта) за транспортиране на съответния вид гориво;Страна на произход:България, ЕС или еквивален;Година на производство: 2018г.- 2020г;Срок на годност: Съгласно БДС;Определяне на количеството на получаваното дизелово гориво: измерва се чрез уредите за мерене на автоцистерните за всяка доставка. „Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна извършва контролно замерване за своя сметка на доставените количества на електронен кантар. При установени различия повече от 40 (четиридесет) кг. между показанията на електронния кантар и товарителницата на транспортното средство, се съставя протокол. Установената разлика е за сметка на Продавача.Предаване на стоката: Входящия контрол на доставяното дизелово гориво се прави съгласно посочените стандарти за методи на изпитване.Купувачът има право да поиска от всяка партида доставено дизелово гориво отбиране на проба за лабораторен анализ и проверка на съответствието на показателите му с тези посочени в БДС EN 590. Пробата се взема с пробовземач, съгласно БДС ISO 3170, от лаборант на лаборатория в присъствието на всички лица, които са ангажирани с входящия контрол.Входящият контрол се осъществява от оторизирана лаборатория.Всяка конкретна заявка да се изпълни в срок до 1 (един) работен ден от датата на подаване на писмена заявка от страна на Купувача.Доставките следват да се извършват в рамките на работното време на Купувача. За получаване на заявка се счита получен факс или на електронно съобщение.Срок на договора: Борсовият договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие 24 (двадесет и четири) месеца.Борсовият договор може да се прекрати едностранно от купувача/възложител преди изтичане на срока за който е сключен и/или преди изчерпване на количеството с едноседмично писмено предизвестие отправено от купувача до продавача без купувача да дължи на продавача/изпълнителя неустойка.Начин на плащане: По банков път, срещу представяне на данъчна фактура в оригинал.;Вид и срок на плащането: Отсрочено, със срок на плащане до 30 (тридесет) календарна дни след фактурирането на всяка доставка и представяне на всички документи изисквани от Възложителя за доказване качеството на горивата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка попада в един клас съгласно Общият терминологичен речник /CPV/ и не включва разнородни дейности/доставки, поради което същата е неделима и не е целесъобразно да бъде разделяна на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 13072000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 138, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие в случаите, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. В § 3 от Заключителните разпоредби на Постановление № 347 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016г. e направено изменение на Постановление № 191 на Министерския съвет от 2016г. за одобряване на списък на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки (ДВ, бр.61 от 2016г.), като приложението към член единствен е изменен с допълване на списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, т.6 от ЗОП. Съгласно § 5 от Заключителните разпоредби, постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Постановлението е обнародвано в бр.99 от 13.12.2016 г. на "Държавен вестник". Към момента на откриване на настоящата процедура стоката, предмет на същата - Дизелово гориво, е включена в списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал.1, т.6 от ЗОП, което дава право на възложителя да открие процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП, за сключване на договор за доставка на необходимия продукт. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл.1 и чл.2 от ЗОП. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходването на средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения, както и постигане на оптимално благоприятни цени за определеното количество на договаряните стоки и възможно най-кратки срокове за сключване на договор за доставка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се провежда по правилата на съответната стокова борса и приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП.На основание чл. 64, ал. 1 и чл. 65, ал.1 от ППЗОП не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В съответствие с нормите на разпоредбата на чл. 196, ал. 1 във вр. чл. 197, ал. 1,т. 5 от ЗОП, жалба може да се подава в 10 /десет/ дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедурата по договаряне.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Злати Петров Златве

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор