Версия за печат

00113-2018-0004

BG-Кюстендил:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 55 от дата 03.09.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 109080582

BG415, МБАЛ д-р Никола Василиев АД, пл. 17-ти Януари № 1, За: Бойко Георгиев, България 2500, Кюстендил, Тел.: 035989 8586139, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 035978 550231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbalkn.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

«Ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил, при предварително заявяване на необходимото количество ястия по менюта на възложителя, като храната се приготвя на територията на възложителя”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

«Ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил, при предварително заявяване на необходимото количество ястия по менюта на възложителя, като храната се приготвя на територията на възложителя”. Общо количество и обем на обществената поръчка - представлява прогнозната стойност хранодни годишно.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не е е разделена на обособени позиции. МОТИВИ: Предвид спецификата /естеството и целостта/ на предмета на поръчката разделянето на обособени поцзиции не е целесъобразно. Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции цели да гарантира сигурността при ежедневното предоставяне на услугата, постигане на оптимален резултат при възлагането и изпълнението на поръчката чрез осигуряване на пълен обхват и цялостно изпълнение на ежедневните достави на храна.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 390000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация, поради което е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за открита процедура. Откритата процедура гарантира в най-голяма степен публичност на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачнота при разходването на публични финансови средства. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.09.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Александър Стефанов Величков

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор