Версия за печат

01772-2018-0002

BG-Хасково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 1207 от дата 22.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 126526325

BG422, ЕГ Проф. д-р Асен Златаров, ул. Тимок № 97, За: Деян Янков Янев, България 6300, Хасково, Тел.: 038 665222, E-mail: as_zlatarov@abv.bg, Факс: 038 624908

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gp4e-haskovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.gp4e-haskovo.org/profilebuyer.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на гориво за отопление за нуждите на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Хасково за отоплителен сезон 2018 - 2019 г."

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. Наименование на стоката, предмет на поръчката: Гориво за отопление. CPV код 09135100-5. Шифър по ЕКП: 02141000042. 2. Количество: 15 000 литра (+/- 10%). Количеството е ориентировъчно и е изчислено на база минал период, което възложителят ("Купувачът") ще усвоява според нуждите си, а изпълнителят ("Продавачът") няма да търси отговорност, ако не се усвои в цялост.3. Качество: В съответствие с Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление на Министерския съвет № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 01.10.2003 г., посл. изм. и доп., бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила от 31.07.2018 г. 4. Място на предаване: Склад на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", франко гр. Хасково. 5. Срок на предаване: До 2 работни дни от писмена заявка (вкл. и по електронна поща). 6. Срок на договора: 7 месеца, считано от 30.09.2018 г. до 30.04.2019 г.7. Цена. Включени разходи: В български лева и се формира като към обявената цена без ДДС на база товарен пункт към датата на експедиция на горивото се добави най – ниска търговска надбавка постигната на сесия на ССБ на 1000 литра доставено гориво. Надбавката е постоянна и остава непроменена през действието на борсовия договор. Цената включва стойността на стоката, транспортни разходи, мита и налози. 8. Срок за плащане на цената: До 30 дни от датата на издаването на фактура. 9. Начин на плащане: По банков път, по банкова сметка посочена от Продавача. 10. Опаковка: Наливно, автоцистерни с различна товароносимост, оборудвани със стандартни пломбирани дозатори и помпи. 11. Производител: България, ЕС или от внос. 12. Година на производство: 2018 - 2019 г. 13. Акт, удостоверяващ предаване на стоката: Всяка партида се придружава с фактура, декларация за съответствие на качеството и приемо – предавателен протокол. 14. Начин на установяване (измерване) на количеството: Измерване – в литри с пломбиран брояч. 15. Орган, удостоверяващ качеството на получаваната стока: Упълномощени представители на Продавача и Купувача. В случай на спор – независима оторизирана българска организация. 16. Норма на товарене и др.транспортни условия: Минималното количество за една заявка е 1500 литра. 17. Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: Количествени и видими недостатъци – в момента на зареждането. За скрити недостатъци рекламациите се правят в срок до 3 дни след зареждането. 18. Неустойки: За забава и неизпълнение на задълженията по борсовия договор, неустойката е в размер на 1 % и се определя върху стойността на неизпълнението. 19. Гаранции и обезпечения: Продавачът внася гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на борсовия договор без ДДС в една от следните форми: 1. парична сума, платима по банкова сметка на ССБ АД; 2. банкова гаранция - оригинал, безусловна и неотменима, в полза на Купувача, при спазване изискванията на ЗОП и със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Продавача. При сключване на борсов договор Продавачът се задължава да представи документи по чл. 58, ал. 1, чл. 67, ал. 6 и декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не позволява разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 25500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно Списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 ЗОП, одобрен с Постановление на Министерския съвет № 191 от 29.07.2016 г., обн., ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г., изм., бр. 99 от 13.12.2016 г., в сила от 13.12.2016 г. Код съгласно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV 2008): 09135100-5.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Деян Янков Янев

VIII.2) Длъжност

Директор