Версия за печат

01772-2018-0001

BG-Хасково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 1207 от дата 22.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 126526325

BG422, Езикова гимназия Проф. д-р Асен Златаров, ул. Тимок № 97, За: Деян Янков Янев, България 6300, Хасково, Тел.: 038 665222, E-mail: as_zlatarov@abv.bg, Факс: 038 624908

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gp4e-haskovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.gp4e-haskovo.org/profilebuyer.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ за отоплителен сезон 2018/2019 г.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" за отоплителен сезон 2018/2019 г. с прогнозно количество до 23 000 куб. м. Прогнозната стойност на поръчката е до 16 000 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката е до 30.04.2019 г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не позволява разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 16000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 и 10 от Закона за енергетиката (ЗЕ) дейностите по разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители подлежат на лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Според разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от ЗЕ за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. "Ситигаз България" ЕАД е титуляр на лицензия № Л-209-08/03.10.2006 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-209-12/27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" със срок от 35 години за обособена територия "Тракия", в която се включва община Хасково. Лизензиите са вписани под № 175 в Регистъра на издадените лизенции по чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЕ на интернет страницата на КЕВР [http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html] и са публикувани на интернет адрес http://www.citygas.bg/menju/za-nas-3/litsenzii-11. "Ситигаз България" ЕАД е носител на изключителни права за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител" по смисъла на § 2, т. 47 от ДР на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за територията на регион Тракия и община Хасково - мястото на реализиране на доставката, предмет на обществената поръчка, поради което са налице основанията на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП за избор на процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) възложителят не прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП [не одобрява и не изпраща покана за участие в процедурата]. Съгласно чл. 65, ал. 2 от ППЗОП след влизане в сила на решението за откриване на процедурата ще бъде сключен договор за обществена поръчка с носителя на изключителни права за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на регион Тракия и община Хасково - "Ситигаз България" ЕАД със седалище и адрес на управление: Р България, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, п.к. 1360, р-н Връбница, ул. "Адам Мицкевич" № 4, вписано в Търговския ретистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131285259.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Деян Янков Янев

VIII.2) Длъжност

Директор на Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"