Версия за печат

02716-2018-0118

BG-Карнобат:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер ПО-00-76 от дата 16.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540260

BG341, Югоизточно държавно предприятие ДП ТП Държавно горско стопанство Карнобат, ул. Москва №1, За: Жени Ранкова, България 8400, Карнобат, Тел.: 0889 802789, E-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com, Факс: 0559 22159

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgskarnobat@uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2354.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване, управление и контрол на горски територии


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ВЪЗЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗИРАНА ПОДДРЪЖКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС КАРНОБАТ”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

ВЪЗЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗИРАНА ПОДДРЪЖКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС КАРНОБАТ”, съгласно техническа спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейността, която следва да се извърши, съобразно техническата спецификация може да се осъществи от един изпълнител, поради което не е необходимо разделяне на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3315.16 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

За нуждите на ТП "ДГС Карнобат" възниква необходимост от провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП, във връзка с чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП и при спазване условията на чл.64 от ППЗОП с предмет: "ВЪЗЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗИРАНА ПОДДРЪЖКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ и ПРОТИВОПОЖАРНИ, ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС КАРНОБАТ”. На основание чл.79, ал.1,т.1 от ЗОП, когато при обявена и проведена открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участия или всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени, публичните възложители, могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление. Предмет на договарянето е извършване на услуги по ПОДДРЪЖКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС КАРНОБАТ”. Крайният срок на тези услуги 15.09.2018г., като целта е тези минерализовани ивици и прегради да предпазят насажденията от горския фонд от пожари. С решение № ПО-00-62/01.06.2018 година /импортен номер на документа 851836/, Директорът на ТП "ДГС Карнобат" е открил открита процедура с предмет: "ВЪЗЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗИРАНА ПОДДРЪЖКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС КАРНОБАТ” за която в указания по процедура срок, няма подадени оферти за участие от кандидати.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

До управителя на„БКС” ООД, ЕИК102092308, седалище и адрес на управление: с. РУЕН, ул. „Първи май” № 11 - Ниязи Назиф Хюсеин

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10- дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Светлин Тодоров Водев

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП "ДГС Карнобат"