Версия за печат

02709-2018-0049

BG-с.Борима, общ.Троян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 84 от дата 13.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760016

BG315, Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима /ТП ДГС/ към Държавно предприятие Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ Враца, ул.Девети септември № 14, За: Марин Миков Багаров, България 5672, с.Борима, общ.Троян, Тел.: 0670 62298, E-mail: dgsborima@abv.bg, Факс: 0670 92298

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180813LTeD9782946.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ремонт и поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Борима

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ДГС Борима, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им. Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следните марки автомобили: Ланд Ровер Дефендер 110 - 1 бр; Тойота РАВ 4 - 1 бр; Тойота Хайлукс - 2 бр. Услугата включва: І.Техническо обслужване на МПС 1. Проверката и огледа на системите, възлите и агрегатите., 2.Изготвяне и поддържане на сервизна книжка; ІІ.Текущ ремонт: Обхваща всички дейности по привеждането на системите възлите и агрегатите на автомобилите в изправно състояние; ІІІ.Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извънгаранционната поддръжка и ремонт.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с извършването на техническо обслужване – основен, текущ ремонт, профилактика, диагностика и поддръжка на МПС, включително доставка на резервни части и консумативи за МПС, собственост или ползвани от ТП ДГС Борима. Тъй като при извършването на ремонта и профилактиката на автомобилите възниква необходимост от доставка на резервни части, което ще се установява от специалистите на Изпълнителя, осъществяващи дейностите по ремонт, профилактика и диагностика с цел спестяване на време за доставката на необходимите резервни части е целесъобразно резервните части за извършването на услугата да се поръчват и доставят от Изпълнителя на ремонта и профилактиката на автомобилите. Дейностите са неразривно свързани по между си. Възлагането на услугата - основен, текущ ремонт, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, и доставката на резервните части за извършването на ремонта на МПС на отделни изпълнители би създало пречки във времеви аспект и би забавило изпълнението на дейностите. Броят автомобили, обслужващи ТП ДГС Борима, не е голям и разделянето на поръчката не е целесъобразно, тъй като ще утежни и администрирането на договорите. Всичко гореизложено показва, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 22500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Решение № 6.2 на Управителен съвет на Северозападно държавно предприятие с протокол № 10-3 от проведено заседание на 18.07.2018г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - Жалба може да се подаде в 10 (десет) дневен срок от изтичане срока по чл.100, ал.3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Цветко Тодоров Цветков, чрез пълномощника инж. Марин Минков Багаров директор ТП ДГС Борима, пълномощно № СЗДП 977/14.04.2016г

VIII.2) Длъжност

директор СЗДП Враца