04547-2018-0001

BG-Велико Търново:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

3. Енергийна ефективност...


Решение номер 08-32 от дата 03.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000124037

BG321, Музикално-драматичен театър К. Кисимов - Велико Търново, ул. Васил Левски № 4, За: Надка Манева Яламова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 625851, E-mail: mdtvtarnovo@gmail.com, Факс: 062 623526

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.teatarvtarnovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.teatarvtarnovo.com/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=28.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Отдих, култура и религия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на консултантска услуга по изпълнение на предпроектни проучвания и изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект и изпълнение на авторски надзор по чл.162 от ЗУТ за обект „Ремонт, обновяване, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е изпълнение на следнните дейности: Дейност 1: Архитектурно заснемане на сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново‘‘ Дейност 2: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики за обекта, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; Дейност 3:Енергийно обследване и съставяне доклад и издаване на сертификат за енергийните характеристик на сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново‘‘, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; Дейност 4: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект и изпълнение на авторски надзор по чл.162 от ЗУТ за обект „Ремонт, обновяване, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново“ Дейност 5: Изпълнение на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Ремонт, обновяване, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмета на поръчката не може да се раздели на обособени позиции, поради взаимообвързаността на дейностите, изпълнението на едните обуславя качеството на другите, както и архитектурното заснемане ако се изпълни от един изпълнител на проектирането и техническото обследване на обекта ще се изпълни само еднократно и води до икономия за възложителя. Времето за изпълнение на проекта е ограничено и не може да се изпълняват дейностите поетапно от отделни изпълнители.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 213002.39 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на прогнозна стойност от 213 002.39 лева без ДДС до съответния праг по чл. 20, ал.1, т.1, буква „б” от ЗОП, а именно - до 264 033 лева без ДДС, Възложителят прилага процедурите по чл. 18, ал.1, т. 12 или т. 13 на ЗОП. В случая, прогнозната стойност на обществена поръчка е 70 250.00 лева без ДДС и предвид обстоятелството, че не са налице основания за провеждане на „пряко договаряне”, както и че не са налице основанията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Като така се гарантира публичността при възлагане на настоящата обществена поръчка, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респ. да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

ВАЖНО: 1. Настощата обществена поръчка се открива при условията на чл.114 от ЗОП, предвид това, че към момента не е осигурено финансиране на изпълнението на предмета на поръчката и същата ще стартира изпълнение само при условие, че Възложителят осигури финансиране. Към момента е входирано искане за финансова помощ за изпълнение на предмета на поръчката с изх № РД 18-1-185/23.03.2018 г. към Министерство на културата. 2. Дейност 6: Изпълнение на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Ремонт, обновяване, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново“ се включва в настоящата обществена поръчка като „опция“. Тя ще бъде възложена за изпълнение само при наличието на законова необходимост за изпълнение на дейността, съгласно чл.162 от ЗУТ.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10- дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация. Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ВАСИЛ БАЙЧЕВ ВЪЛЧЕВ

VIII.2) Длъжност

Директор на Музикално драматичен театър „Константин Кисимов“