Версия за печат

01158-2017-0007

BG-Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG331, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, Клон ТП Пристанище Варна, пл.Славейков 1, За: Мая Казакова, България 9000, Варна, Тел.: 052 684602, E-mail: m.kazakova@bgports.bg, Факс: 052 655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/198.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 13-00-50-8 от 11.08.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
1158-2017-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

За възстановяване на оградата е необходимо да се извършат следните видове строително-монтажни работи: разкъртване на част от съществуващата ограда от бетонови блокчета, разкъртване на стоманобетонови колони с размери 0,25м на 0,25м и височина 2,20м, разкъртване на бетон, разкъртване на камена облицовка, машино отпушване и почистване на дъждовна канализация, направа на облицовка на фундамент от импрегниран и селектиран врачански варовик с дебелина от 2см,демонтаж и монтаж на металено антипаркинг колче с H = 80 см, доставка и монтаж на нови антипаркинг колчета,направа на кофраж и декофраж, доставка и монтаж на арматурна заготовка, доставка и полагане на бетон клас С 20/25 сулфатоустойчив, демонтаж на стара тротоарна настилка от плочи с размери 30/30см, доставка и монтаж на ограда от ковано желязо с размери H=2,00м, L=3,00м, с профили 20/20мм и рамков профил 30/30ммс върхове на равно разтояние един от друг по дължината на оградата, доставка и монтаж на портална врата от ковано желязо с размери H=2,00м, L=6,00м и с профили 20/20мм и рамков профил 30/30мм. Необходимите строително-монтажни работи за възстановяването на пътната настилка са:рязане на асфалтобетонова настилка с фугорез, технологично фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина до 6 см, машино фрезоване на неплътен асфалтобетон с дебелина до 5 см,разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка, разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, изкоп машинен, изкоп ръчен, повдигане на съществуваща дъждоприемна шахта с H = до 20 см,доставка и монтаж на линейни отводнители с чугунова решетка с клас на натоварване F900 с минимална височина от 0,34 м и минимална ширина от 0,34 м, изграждане на нови дъждоприемни шахти с H до 1,50 м,доставка и монтаж на самонивилиращи се чугунени капаци за ревизионни шахти, доставка и монтаж на решетки за дъждоприемни шахти с размер 450мм/450мм,доставка и полагане на битуминизиран трошен камък със средна дебелина от 10 см.,направа на първи и втори (свързващ) битумен разлив, доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт,доставка и полагане на геомрежа, доставка и полагане на гранитни бордюри с рамер 16/32,доставка и машинно полагане на червен плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5см, доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5см, доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя с перли и направа на лабораторни проби. За направата на тротоарна настилка и изграждането и оформяне на съществуващите зелени площи до оградата са предвидени следните видове строително-монтажни работи: Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, доставка и полагане на градински бордюри с размер 8/16/50, направа на тротоарна настилка от сулфатоустойчиви павета с размер 10/20/6 върху на цименто пясъчен разтвор със съотношение 1:3,изработка, доставка и монтаж на метални капаци с размер 1,10/1,10см. от рифелова ламарина 5мм с окрайчващ винкел 60/60/8, вкл. грундиране и боядисване,направа на паважна настилка със съществуващи гранитни павета,доставка и полагане на хумус за оформяне на тревни площи, демонтаж на стари градински бордюри, разваляне на съществуваща паважна настилка и сортиране на паветата както и направа на паважна настилка със съществуващи гранитни павета. Необходимо е изграждането на нова битова канализация предвидените СМР за целите са: направа на машинен и ръчен изкоп,доставка и полагне на двойно гофрирана канализационна тръба Ф250 SN16 в изкоп, включително всички свързани с това разходи и изграждане на нова РШ канализационна с H до 2,00м от стоманобетонови пръстени Ф1000. Предвидено е геодезическо заснемане на асфалтовия път и прилежащата тротоарна настилка, която ще бъде реновирана за подобряванепътно транспортния трафик възможното отводняване на терена.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 8 от 04.12.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Хидрострой АД, ул.Шандор Петьофи 13-15, България 1000, София, Тел.: 02 8435011, E-mail: office@hydrostroy.com, Факс: 02 8468175

Интернет адрес/и:

URL: www.hydrostroy.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Ограда в зона за обществен достъп на Пристанище Варна Изток, ремонт на пътна настилка и отводняване

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

19

ІII.7) Стойност, посочена в договора
999993.07 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

02.07.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
999992.23 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Срокза изпълнение на договора е 19 календарни дни от осигуряване на достъп до строителната площадка с подписване на двустранен потокол: за откриване от 10.04.2018 и прекратяване на 13.04.2018; за откриване на 30.04.2018 и приключил на 14.05.2018. Обектът е приет окончателно с Приемо предавателен протокол от 02.07.2018. Договорът е изпълнен в срок.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.08.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Димитър Руменов Николов
VII.2)
Длъжност: Директор Клон ТП Пристанище Варна