Версия за печат

01771-2018-0001

BG-Хасково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1 от дата 31.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 126157440

BG422, СУ Св. Паисий Хилендарски, ул. Кресна №1, За: Нина Найденова Стайкова, България 6300, Хасково, Тел.: 0878 121045, E-mail: soup@abv.bg, Факс: 038 624134

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sou-paisiy.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sou-paisiy.com/profilebuyer.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на учебници и учебни комплекти за учениците от III и VII клас на СУ "Св. П. Хилендарски" гр. Хасково за 2018/2019 учебна година

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва доставка на учебници и учебни комплекти за учениците от III и VII клас. Обществената поръчка е разделена на 3 обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1: Издателство „ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД на стойност 12802.62 лв. За III клас: Български език, Р. Танкова и колектив – 65 бр., Читанка, Р. Танкова и колектив - 65 бр., Математика, Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова -65 бр., Човекът и обществото, С. Цветанска и колектив – 65 бр., Човекът и природата, М. Кабасанова, Е. Пещерска – 65 бр., Изобразително изкуство, П. Цанев и колектив – 65 бр., Музика, Г. Калоферова – 65 бр., Технологии и предприемачество, Л. Витанов, Е. Васова – 65 бр., Компютърно моделиране, А Миланова и колектив – 65 бр., Английски език “HELLO! NEW EDITION”, Емилия Колева, Елка Ставрева – 42 бр., Немски език, И. Лазарова, К. Бендикс – 11 бр., Руски език, А. Атанасова, А. Радкова – 11 бр. За VII клас: История и цивилизации, Е. Михайлова, Пл. Митев – 91 бр., География и икономика, Св. Дерменджиева и колектив - 91 бр., Биология и ЗО, М. Кабасанова и колектив – 91 бр., Физика и астрономия, Хр. Попов и колектив – 91 бр., Химия и ООС, Л. Боянова и колектив - 91 бр., Музика, Г. Калоферова, В. Сотирова - 91 бр., Изобразително изкуство, М. Мойнова – 91 бр., Технологии и предприемачество, Л. Витанов, Д. Ларде – 91 бр., Английски език, Д. Петкова, Яна Спасова - 74 бр., Немски език, Д. Гергова, И. Лазарова – 8 бр., Руски език - А. Атанасова, А. Радкова – 9 бр. Обособена позиция № 2: Издателство „Архимед 2” ЕООД на стойност 1880.67 лв. За VII клас: Математика, З. Паскалева и колектив – 91 бр., Информационни технологии, А. Аврамова и П. Хаджилалов – 91 бр. Обособена позиция № 3: Издателство „БГ Учебник” на стойност 2218.88 лв. За VII клас :Български език, Ив. Инев, П. Върбанова, П. Маркова – 91 бр., Литература, Ив. Инев и колектив – 91 бр. Необходимите количества са подробно посочени и в конкретни заявки по представена бланка от всяко издателство, като общата стойност на обществената поръчка възлиза на 16902.17 лв. без ДДС. Срокът зa подписване на договори с избраните издателства е до 03.08.2018 г., а срокът за доставка на необходимите учебници и учебни комплекти е до 10.09.2018 г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 16902.17 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура се провежда на основание 182, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква “в“ от Закона за обществените поръчки. Мотивите за избора на процедура са следните: учебниците и учебните комплекти представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП). Съгласно чл. 160 от ЗПУО, Министърът на образованието и науката определя със заповед учебниците и учебните комплекти и издателствата след установяване на съответствието им с държавните образователни стандарти. Със Заповед № РД09-1480/25.07.2018 г. на министъра на образованието и науката е утвърден Списък на учебниците и учебните комплекти за III клас, на учебниците за V клас по общообразователните учебни предмети испански език и италиански език, на учебниците за VII клас и за IX клас, на учебните комплекти по чужд език по учебна програма за постигане на ниво А1 и на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка, които може да се използват в системата на училищното образование през учебната 2018/2019 година. Заповед № РД09-1484/25.07.2018 г. на министъра на образованието и науката утвърждава график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година. В съотвествие с цитираните заповеди и Постановление №79 от 13.04.2016г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти учителите по предмети представиха на директора на училището избраните учебници и учебни комплекти за трети и седми клас за учебната 2018/2019 г. На свое заседание Обществения съвет на СУ „Св. П. Хилендарски”, гр. Хасково разгледа избраните от преподавателите учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване и прие избора, давайки положително становище, входирано в деловодстваото на училището под № 919/26.07.2018 г. Мотивите за избора на процедура по чл. 182, ал. 1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в” от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително права на интелектуална собственост Възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до нарушаването на авторски права и други права на интелектуалната собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт (чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП). Издателствата, с които ще бъдат сключени договори по настоящата обществена поръчка притежават авторски и изключителни права за издаване и разпространение на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, като това право им е признато и утвърдено от МОН.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Възложотелят ще се възползва от нормата на чл. 65, ал.1 от ППЗОП и няма да прилага чл 64., ал.2 и 3 от ППЗОП ( не изготвя и не изпраща покани за участие, тъй като ще сключва договор на основание чл. 182, ал. 1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в” от ЗОП както следва: По Обособена позиция 1:„ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, бул. „Дондуков” №45, представлявано от Йовка Колева Томова; По Обособена позиция 2: „Архимед 2" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Поручик Хр. Топракчиев” № 11, представлявано от Пламен Георгиев Паскалев Паскалев - управител и Красимир Дойчев Кръстев - PR директор и редактор По Обособена позиция 3: „БГ Учебник” със седалище и адрес на управление гр. София 1582,бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 152, ет. 3, представлявано от Момчил Тодоров

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При подписване на договора изпълнителят по съответната обособена позиция представя документите по чл . 67, ал . 6 от 30П и декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал .1, т .7 от 30П.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

СЪГЛАСНО ЧЛ. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Нина Найденова Стайкова

VIII.2) Длъжност

Директор