Версия за печат

02709-2018-0045

BG-Белоградчик:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

4. Строителни конструкции


Решение номер 9 от дата 26.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760211

BG311, СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОГРАДЧИК, ул. Христо Ботев №2, За: инж. Илиян Георгиев Илиев, България 3900, Белоградчик, Тел.: 0885 828026, E-mail: tpdgsbelogradchik@abv.bg, Факс: 0885 828026

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180726OsZr9735367.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Текущ ремонт на покрива на сграда Разсадник" за нуждите на ТП ДГС Белоградчик за срок от 3 (три месеца)

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва ремонт на покрива на сграда Разсадник на ТП ДГС Белоградчик. Сградата е двуетажна масивна сграда, построена през 1986 г. със застроена площ 82 кв.м. Ремонта включва:демонтаж на керемиди-119,94кв.м.,Изваждане на прозорци от зид-2бр.,демонтаж на ламаринена обшивка-8,4 кв.м.,демонтаж на покривна конструкция в съществуващи сгради,включително изнасяне на материал-1,5 куб.м.,разваляне на тухлена зидария на вароциментен разтвор-0,6куб.м.,тухлена зидария на циментен разтвор-0,6куб.м.,тухлена зидария за самостоятелни комини на циментен разтвор-1,1куб.м.,направа на покривна конструкция в съществуваща сграда-1,5куб.м.,обшивка на покрив с нерендосани дъски 2,5см.-119,94кв.м. или покриване с нови керемиди-119,94кв.м.,полагане на покривна мушама без залепване-119,94кв.м. или покриване на било с нови капаци-12,6м.,направа на летвена скара по покрив за керемиди-119,94кв.м.,покриване с керемиди върху готови мушама и летви-119,94кв.м.,покриване на било с капаци-12,6м.,външна гладка вароциментна мазилка-14кв.м.,обшивка с подцинкована ламарина-8,4кв.м.,челни рендосани дъски-5,1кв.м.Срокът за изпълнение на поръчката е 3м.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции поради обстоятелството, че дейностите са свързани и се изпълняват на един и същ обект - сграда Разсадник на ТП ДГС Белоградчик.Разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно, икономически неоправдано и би довело до затруднения за Възложителя.При възлагане на обществената поръчка на един изпълнител ще се постигне максимална сигурност, бързина на изпълнението, което от своя страна, няма да доведе до нарушаване принципа на равнопоставеност, свободна конкуренция, публичност, прозрачност и недопускане на дискриминация.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 6082.4 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

При процедура по ЗОП "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадът оферти за участие.С цел гарантиране на най- голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката,каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл.20, ал.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Илиян Георгиев Илиев

VIII.2) Длъжност

Директор