Версия за печат

00045-2018-0013

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 169 от дата 13.07.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

BG421, Комплексен онкологичен център - Пловдив, бул. Васил Априлов №15А, За: Петя Гавазова - Звено ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за период от три месеца или до сключване на договор въз основа на проведена обществена поръчка за следните лекарствени продукти с международно непатентно наименование както следва: - лекарствен продукт с международно непатентно наименование Lapatinib, перорална форма, АТС код L01XE07; - лекарствен продукт с международно непатентно наименование Sorafenib, перорална форма, АТС код L01XE05; - лекарствен продукт с международно непатентно наименование Enzalutamide, перорална форма, АТС код L02BB04.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 868700 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Между „КОЦ – Пловдив” ЕООД и „Топ хоспитал сървис” АД се сключва договор на 27.06.2017 г. за доставка на лекарствени продукти въз основа на проведена обществена поръчка. С писмо с вх. №1190/03.07.2018 г. „Топ хоспитал сървис” АД иска прекратяване на сключения договор по отношение на три от четирите лекарства, за които е сключен, а именно: за лекарствен продукт с търговско наименование Tyverb 250 mg, x 140 tb., с международно непатентно наименование (INN) Lapatinib; за лекарствен продукт с търговско наименование Nexavar 200 mg, x 112 tb., с INN Sorafenib; за лекарствен продукт с търговско наименование Xtandi 40 mg, x 112 tb., с INN Enzalutamide. Мотивите, поради които изпълнителят желае прекратяване на договора, са затруднения за осъществяване на доставки на посочените лекарствени продукти. Тези затруднения се подкрепят и от действията на изпълнителя, който през последните няколко месеца не спазва уговореният с договора срок за доставка. Налице е и отказ за доставка на трите лекарствени продукта. Липсата на регулярни доставки по направени заявки води до затруднения в лечебния процес за пациенти на лечебното заведение и нарушаване на назначената терапия, когато тя включва някой от трите лекарствени продукти. Неосигуряването на своевременно лечение на онкологично болен пациент, е особено опасно и води до влошаване на и без това влошеното му здравословно състояние, възможно е да доведе и до летален изход. Деликатното здравословно състояние на пациентите на „КОЦ – Пловдив” ЕООД не позволява пропускане или отлагане приложение на конкретен лекарствен продукт, когато той е част от схемата му за лечение. Както вече бе посочено, неосигуряването на своевременно лечение носи сериозен риск от летален изход за пациентите на лечебното заведение. Поради отказа за доставки от страна на „Топ хоспитал сървис” АД на посочените по-горе три лекарствени продукта, „КОЦ – Пловдив” ЕООД се намира в положение, при което липсват наличности от тези три лекарствени продукта, а има пациенти, за чието лечение са необходими. Към настоящия момент в лечебното заведение се провежда открита процедура за избор на изпълнител за доставка на лекарствени продукти, като посочените три лекарствени продукта са част от тази процедура. Но до успешно и законосъобразно приключване на процедурата с избор на изпълнител и сключване на договор е необходимо технологично време, което няма как да бъде избегнато и да започнат незабавно доставки на посочените лекарствени продукти. Липсата на възможност пациентите на лечебното заведение да получават своевременно лечение, при условие, че някой от трите посочени по-горе лекарствени продукти е част от назначената им терапия, води и до невъзможност да бъде проведена някоя от съкратените процедури, които регламентира ЗОП – дори при провеждане на най-съкратената процедура отново ще се стигне до хипотеза, в която за определен период от време (технологично необходимото време за провеждане на процедура) пациентите ще бъдат лишени от адекватно и своевременно лечение, което би могло да е пагубно за техните живот и здраве. Посочените обстоятелства не се дължат на лечебното заведение, което дори при полагане на най-добрата грижа не би могло да предвиди липсата на доставки на конкретни лекарствени продукти близо година след сключване на договор за тях по редовно проведена обществена поръчка и протичаща в момента нова такава, включваща тези лекарствени продукти. Предвид на изложеното е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства, които не се дължат на Възложителя и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена или състезателна процедура с договаряне, по смисъла на чл.79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, за следните лекарствени продукти: лекарствен продукт с INN Lapatinib, перорална форма, АТС код L01XE07; лекарствен продукт с INN Sorafenib, перорална форма, АТС код L01XE05; лекарствен продукт с INN Enzalutamide, перорална форма, АТС код L02BB04.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП в процедурата на договаряне без предварително обявление за доставка на лекарствени продукти, възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП. След влизане в сила на настоящото решение ще бъде сключен договор за изпълнение предмета на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б. "а" от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.07.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Парашкев Милчев Цветков

VIII.2) Длъжност

Управител