00267-2018-0066

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 18РОП60 от дата 26.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Аделина Хасова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на сол за посипване на пътища (против заледяване) за нуждите на Община Пловдив по време на зимен сезон 2018-2019

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставяне на 3500 тона сол за посипване на пътища (против заледяване) до базата на Общинско предприятие "Чистота" - гр. Пловдив

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмет на поръчката е доставка на един вид стока, която се търгува на стокова борса, поради което не е приложимо разделянето на поръчката на обособени позиции, тъй като сключването на договор с повече от един изпълнител може да доведе до закупуване на една и съща стока на различни цени.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 441666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоква борса и попада в списъка, одобрен с Постановление № 191 от 29.07.2016 г. на Министерския съвет. Стоката попада в обхвата на списъка като сол за посипване на пътища (против заледяване), с код съгласно Общия терминологичен речник (CPV код): 34927100. С оглед на изложеното е налице правното основание по чл. 79, ал. 1, т. 7, за прилагане на процедура на договаряне без предварително обявление и сключване на договор по правилата на съответната стокова борса.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

РОЗАЛИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет ОИЗЕУО в Община Пловдив - упълмомощено лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП съглансо Заповед №16ОА1356/07.06.2016г. на кмета на Община Пловдив