Версия за печат

00801-2018-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 133 от дата 15.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000693654

BG411, Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД, ж.к.Младост 22, бул.Андрей Сахаров №1, За: Снежана Златанова Борщ, България 1784, София, Тел.: 000359 29753950, E-mail: sbaloz.sofia-gtad@mail.bg, Факс: 000359 29753950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sbalozsofia.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180611kJdM487386.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СБАЛОЗ ЕООД София-град по 2 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка по заявка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на “СБАЛОЗ” ЕООД СОФИЯ-ГРАД по 2 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК. Доставките се извършват на адреса на болницата – гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Андрей Сахаров” № 1, в болничната аптека по заявка на болницата в зависимост от потребностите на лечебното заведение. Лекарствените продукти, за които се предвижда извършването на доставки, по обособени позиции са както следва: 1.L01AA06-Ifosfamide/power for solution for injection/ -577 200,00 mg 2.L01AA01-Cyclophosphamide/power for solution for injection/ -440 700,00 mg

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 42069.43 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на процедурата като открита гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане и изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на публични финансови средства.Посочения вид процедура гарантира постигане на най добри условия за Възложителя и ще осигури максимална публичност. Същевременно „СБАЛОЗ“ ЕООД се нуждае от спешно възлагане на поръчка за лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка. Лекарствените продукти представляват продуктите по обособени позиции 4 и 49 от процедура с ID номер на обявлението 821114 от 28.12.2017г., публикувана в ЕВ на ЕС с № 2017/S247-518089, която бе прекратена за посочените две позиции през месец май 2018 г. поради отказ на участника, избран за изпълнител от сключване на договор. Лекарствените продукти, предмет на настоящата открита процедура, са базови, животоподдържащи медикаменти, част от важни основни терапевтични схеми за множество онкологични локализации и необходими в ежедневната дейност на блоницата. Лечебното заведение има постоянна нужда от закупуването на нови количества от тези продукти поради липса на друга терапевтична алтернатива. С оглед на спешността от възлагане не може да бъде спазен срока по чл. 74,ал. 1 от ЗОП, поради което възложителят е принуден да определи срок за получаване на офертите съгласно чл. 74,ал.4.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 225 от 21.12.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00801-2017-0005

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Борислав Хараламбиев Димитров

VIII.2) Длъжност

Управител