Версия за печат

00149-2018-0006

BG-гр.Ракитово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

67. Туризъм


Решение номер РД 25-495 от дата 07.06.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351795

BG423, община Ракитово, ул.Иван Клинчаров №57, За: инж.Светлана Василева - главен експерт ОП ДОУ, Категоризации и Защита на потребителите, България 4640, гр.Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rakitovo.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakitovo.info/профил-на-купувача.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на мултикултурно зелено училище – 2 бр.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В рамките на дейност „Организиране и провеждане на Мултикултурно Зелено училище” е организиране и провеждане на 2 броя Мултикултурно зелено училище за 213 ученици до 23.08.2018 г. Целта на дейността е работа и обучение на учениците в неформална среда и опознаване на различинте етноси, с огледна на преодоляване на негативните нагласи към етническите малцинства, както и повишаване на интереса на малцинствата към образователиня процес и осъзнаване на важната роля на образованитето за бъдещата социална и професионална реализация на учениците от етническите малцинства. Мултикултурното зелено училище ще бъде възложено на Външен изпълнител. В рамките на настоящата дейност ще бъде организирано и поведено зелено училище 213 ученици, Занятията ще се водят от учители от училищата, чиито ученици ще вземат участие. Трябва да се проведе 5 дни годишно или общо 10 дни. Двата броя лятно Мултикултурно Зелено училище за всички деца е на прогнозна стойност 63 900 лева с ДДС за 213 участници в рамките на 5 дни, с включени нощувки, закуски, обяд, вечери, транспорт, материали за обучението и обучители. Осигуряване в местата на настаняване на медицинска подсигуреност, съобразно изискванията на Наредба № 2 от 24.04.1997 г. на МОН за организиране и провеждане на ученическия отдих и туризъм и при спазване на изискванията на Наредбата за детските и ученически туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №365/21.12.2016г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩИНА РАКИТОВО, който община Ракитово изпълнява по Договор NoBG05M2OP001-3.002-0339г., сключен между община Ракитово и МОН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, не са включени обособени позиции. Основание за това си решение, Възложителят намира в характеристиките и особеностите на подлежащите на изпълнение дейности, включени в предмета на услугата, които са взаимосвързани, и разделянето им е, както неефективно, така и нецелесъобразно, предвид, че ще доведе до невъзможност за качествено изпълнение на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 53250 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

За възложителя е налице правната възможност да избере изпълнител на посочената обществена поръчка чрез пряко договаряне с определени лица, тъй като обществената поръчка е за услуга по приложение № 2, и макар да е на стойност под праговете на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, през предходните дванадесет месеца са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и сключени договори за сходни услуги, чиято обща стойност е над прага по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. Услугата е по приложение №2 към чл.11, ал.3 от ЗОП с код по CPV 79952000 /Услуги свързани с организирането на събития/. Прогнозната стойност на поръчката е 53 250 лв. без ДДС. Ето защо е налице основание за провеждане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с определени лица на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Стенли комфорт тревъл” ООД гр.София бул.“Цар Борис III“ №347 „Булрайзен“ ЕООД гр.Велинград бул.“Съединение“ №49 „Асьов холидейз“ ЕООД гр.Велинград ул.“Юндола“ №27

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават в 10 - дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедура на договаряне - чл. 197, ал. 1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.06.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Костадин Щерев Холянов

VIII.2) Длъжност

кмет на община Ракитово