Версия за печат

02709-2018-0031

BG-с.Борима, общ.Троян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 21 от дата 28.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760016

BG315, Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима /ТП ДГС/ към Държавно предприятие Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ Враца, ул.Девети септември № 14, За: Марин Миков Багаров, България 5672, с.Борима, общ.Троян, Тел.: 0670 62298, E-mail: dgsborima@abv.bg, Факс: 0670 62298

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180528AcGw9510428.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Борима

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Борима, а именно: настолни компютри с монитори - 7 бр.; преносими компютри(лаптоп) - 1 бр; принтери - 6 бр.; скенери 2бр.Видовете дейности са подробно описани в Техническата спецификация приложена към поканата за участие в профила на купувача

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не се разделя на доставка и ремонт, защото изпълнителят извършващ ремонта, следва да съобразява какви резервни части са му необходими и да носи отговорност за тяхното качество.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена с влязло в сила Решение № 13/06.03.2018г., тъй като не е подадена нито една оферта и писмо изх.№ СЗДП 522-1/07.03.2018г. на СЗДП Враца за определяне вида процедура.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. «Стоманата»ЕООД, Гр.Троян, ул.»Кокиче» № 1; "Астаком"ЕООД, гр.Троян, ул."Здравец"№ 18; ЕТ"Бяла звезда" гр.Троян, ул."Генерал Карцов" № 138, бл.Иглика - 2, вх.А, ет.4, ап.11

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.196, ал.1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита от конкуренцията относно тяхната законосъобразност, вкючително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 (десет) дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Марин Минков Багаров

VIII.2) Длъжност

директор ТП ДГС Борима