Версия за печат

02716-2018-0065

BG-Нова Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер ПО-05-24 от дата 18.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540218

BG342, Югоизточно държавно предприятие ДП, ТП Държавно горско стопанство Нова Загора, ул. Петко Енев 73, За: инж. Ганчо Иванов Петров, България 8900, Нова Загора, Тел.: 0887 320718, E-mail: dgsnovazagora@uidp-sliven.com, Факс: 0457 63631

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.uidp-sliven.com/procedures/2126.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1.Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца за нуждите на ТП ДГС Нова Загора. 2.Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в доставяне на вода с питейни качества, отговарящи на изискванията за качество, посочени в нормативните документи по Наредба №9 от 16.03.2001 г., издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на околната среда и водите, посл. изм. и доп. бр. 102 от 12.12.2014 г., както и отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор. 3. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца, считано от датата на подписванена договора. 4. Място на изпълнение на поръчката - административната сграда на ТП "ДГС Нова Загора". 5. Всички дейности, свързани с изпълнението на договора, се извършват съгласно общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор - "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Сливен. 6. Възложителят запазва възможността при придобиване на нови обекти да включи същите към вече сключения договор. Всички дейности, свързани с изпълнението на договора, се извършват при спазване на действащото в Република България Законодателство.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позоции не е обосновано от техническа и правна гледна точка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 600 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 193 от Закона за водите /ЗВ/, обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги /ЗРВКУ/ и при спазване на ЗВ. Съгласно чл. 198, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребители срещу заплащане се извършва от ВиК оператор по реда на ЗВ и ЗРВКУ, като в ал. 2 се посочва, че в границите на една обособена територия, само един оператор може да осъществява дейностите по ал. 1. Съгласно чл. 198 а, ал. 1 от ЗВ, за нужтите на управлението, планирането и изграждането на ВиК услуги, територията на страната се разделя на обособени територии. "ВиК" ЕООД Сливен е единственото дружество, което притежава изключителни права на ВиК оператор на територията на област Сливен.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП не са приложени разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП - покана за участие няма да се изпраща и ще се сключи договор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 б."в" от ЗОП с дружеството представляващо изключителни права за водоснабдяване и канализация на територията на община Сливен - "Водоснабдяване и канализация" ЕООд Сливен, с предмет: "Предоставаяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор, за срок от 48 месеца".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Цените на видовете услуги - водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води се определят и изменят от КЕВР, съгласно действащото в страната законодателство и не трябва да бъдат по-високи от приетите с актуалните решения на КЕВР. При промяна на утвърдените от КЕВР цени, същите имат действие, без да е необходимо сключването на анекс към договора или допълнително съгласие на потребителя.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Ганчо Иванов Петров

VIII.2) Длъжност

Директор