Версия за печат

00714-2018-0002

BG-ВАРНА:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 9 от дата 03.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД, бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 150, За: ТАТЯНА ХИНЕВА, България 9000, ВАРНА, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: по чл. 5 ал. 2 т. 16 от ЗОП - представляващ лечебно заведение

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД--договаряне без предварително обявление на осн. чл. 79 ал. 1 т. 2 от ЗОП

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е обособен в една отворена позиция, включваща доставка на лекарствени продукти по общо 78 номеклатурни единици, а именно:1.Albumin-fl.,100ml-20%-100бр.;2.Amono acid solution-sol.,500ml-10%-100бр.;3.Anti-D(Rh0) immunoglobulin-amp.,150 mcg/ml-210бр.;4.Atracurium besylate-amp.,25mg 5ml-200бр.;5.Atropine sulf.-amp.,0,1%-1ml-2 000бр.;6.Bisacodyl-supp.,10mg.-100бр.;7.Budesonide-susp. neb.,0.25mg/ml-2ml-1 200бр.;8.Caffeine citrate-amp.,20mg/ml-1ml-200бр.;9.Calcium gluconate-amp.,8,94 mg/ml-10ml-2 000бр.;10.Cefazolin-fl.,2g.-3 000бр.;11.Cefoperazone;Sulbactam-fl.,2g.-100бр.;12.Ceftriaxone-fl.,1gr.-300бр.;13.Chloropyramine hydrochloride-tabl.,25 mg.-20бр.;14.Diazepam-amp.,0,01-2ml-2 000бр.;15.Diazepam-tabl.,0,01g.-200бр.;16.Digoxin-amp.,0,25mg/ml-2ml-30бр.;17.Dopamine hydrochloride-amp.,200mg/5ml-60бр.;18.Drotaverine-tabl.,0,04g.-5 000бр.;19.Enoxaparin-amp.,40mg-0.4ml-500бр.;20.Epinephrine-amp.,0,1mg/ml-1ml-150бр.;21.Ethacridine lactate monohydrate-sol.,1gr/1000ml-60бр.;22.Fat emulsions-sol.,20% 500ml-30бр.;23.Fentanyl-amp.,50microg/ml-2ml-2 600бр.;24.Ferrous sulphate/Folic acid/Cyanocobalamin-caps.,100mg/5mg/0.01mg.-3 000бр.;25.Fondaparinux-amp.,2.5mg/0.5ml-100бр.;26.Fondaparinux-amp.,7.5mg/0.6ml-100бр.;27.Galantamine-amp.,10mg/ml-1ml-5 000бр.;28.Gentamicin-ung. ophth.,0,30%-5бр.;29.Glaucine,ephedrine-syrup.,125ml-2бр.;30.Glucose-sol.,10%-500ml-2 000бр.;31.Glyceryl trinitrate-fl.,50mg-50ml-120бр.;32.Heparinoid-ung.,100IU/mg(60mg.-30gr.)-5бр.;33.Hydrochlorothiazide-tabl.,25mg.-60бр.;34.Hydrocortisone/Oxytetracycline-sp.,30ml-10бр.;35.Ichthamol-ung.,10%-15gr.-2бр.;36.Immunoglobuline, normal human, for intravascular adm.-amp.,5%-5ml-1 000бр.;37.Isoflurane-sol. for inh.,250ml-60бр.;38.Ketamine-fl.,500 mg.-10ml-300бр.;39.Lactulose-sol.,500ml-250бр.;40.Lidocaine-ung.,5%-40g.-30бр.;41.Magnesium DL-aspartate-tabl.,500mg.-6000бр.;42.Mannitol-sol.,15%-500ml-500бр.;43.Meropenem-fl.,1g.-150бр.;44.Met.sod./pitof.hydr./fenpiv.bromide-tabl.,500mg/5mg/0,1mg.-40бр.;45.Меthylergometrine hydrogen maleate-tabl.,0,125mg.-300бр.;46.Methylprednisolone-amp.,15,78mg/1ml-100бр.;47.Methylprednisolone-fl.,40mg/1ml-1000бр.;48.Metoclopramide-tabl.,10mg.-800бр.;49.Metronidazole-tabl.,250mg.-200бр.;50.Nadroparin calcium-amp.,2850IU aXa 0,3ml-1000бр.;51.Nadroparin calcium-amp.,3800IU aXa 0,4ml-6000бр.;52.Nadroparin calcium-amp.,5700IU aXa 0,6ml-400бр.;53.Naloxone-solution for inj.,0,4mg/ml-1ml-50бр.;54.Natural phospholipids-Endotracheo pulmonary instillation, suspension,80mg/ml-1,5ml-358бр.;55.Neomycin&Bacitracin-ung.,20gr.-5бр.;56.Nifedipine-tabl.,20mg.retard-1 140бр.;57.Nystatin-ung.,100000IU/g.-15gr.-5бр.;58.Oral solution Fe,Mn,Cu gluconate-amp.,50mg/1,33mg/0,70mg.-358бр.;59.Papaverine hydrochloride-amp.,20mg/ml-1ml-3000бр.;60.Paracetamol-tabl.,500mg.-500бр.;61.Phenobarbital sodium-amp.,100mg/ml-2ml-200бр.;62.Piperacillin/Tazobactam-fl.,4,5gr.-100бр.;63.Potassium chloride-amp.,14,9%-10ml; 15%-10ml-1 500бр.;64.Povidone-iodine-sol.,7,5g.пов.йод с 10% съд.на йод в 100g.-100ml-30бр.;65.Ropivacain hydrochloride-amp.,5mg/ml-10ml-2 500бр.;66.Saccharated ferric oxide-amp.,20mg/ml-5ml-60бр.;67.Sodium chloride-sol.,0,9%-100m.-3 800бр.;68.Sodium chloride,Potassium chloride,Magnesium chloride hexahydrate,Sodium acetate trihydrate,Sodium gluconate-sol.,5.26g/l+0.37g/l+0.30g/l+ 3.68g/l+ 5.02g/l.-500ml-500бр.;69.Sodium chloride,Potassium chloride,Magnesium chloride hexahydrate,Sodium acetate trihydrate,Sodium gluconate-sol.,5.26g/l+0.37g/l+0.30g/l+ 3.68g/l+ 5.02g/l.-1000ml-1 000бр.;70.Sodium meglumine amidotrizate-amp.,76%--20ml-20бр.;71.Sol. Iodi spirituosa-sol.,5%(jodine)–1000ml-36бр.;72.Succinylated gelatine/Sodium chloride-sol.,40mg/ml+7,01mg/ml-500ml-100бр.;73.Tetanus antiserum-amp.,1500UI-15бр.;74.Thiopental sodium-fl.,1g.-1 000бр.;75.Tobramycin-fl.,80mg.-10бр.;76.Water for injection-amp.,10ml-5 000бр.;77.Water(aqua redestillata)-sol.,500ml-6 000бр.;78.Xylometazoline hydrochloride-sol.,0,1% 10ml-10бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка включва общо 78 (седемдесет и осем) номенклатурни единици, които са свързани помежду си и не е рационално разделянето на обособени позиции. Наред с това позицията е отворена, като не е поставено изискване кандидатите да участват задължително по всички номенклатурни единици, което на практика не води до нарушаване на един от основните принципи, залегнали в ЗОП , а именно „ свободна конкуренция”. Необособяването на настоящата процедура на позиции не би довело до необосновано предимство или необосновано да ограничи участието на стопанските субекти, като лицата, поканени да представят офертите си в процедурата по договаряне могат да участват за една, за няколко или за всички номенклатури от Техническата спецификация.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 321930.63 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 794677.7 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 1067/4.12.2017 г. с уникален номер в РОП 00714-2017-0005 с предмет "Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД за период от 12 месеца", включващ периодични доставки на лекарствени продукти след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 12 месеца, обособен в една отворена позиция, състояща се от 224 номенклатурни единици, подробно описани в Техническата спецификация (Приложение 1 от документацията на предходно проведената процедура).


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С решение № 1067/4.12.17 г. е била обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на "СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна" ЕООД за период от 12 месеца, обособена в една отворена позиция, включващи общо 224 номенклатурни единици. С Решение № 4/28.2.18 г. на основание чл. 22 ал. 1 т. 8 от ЗОП вр. чл. 110 ал. 1 т. 7 от ЗОП, допълнено с Решение № 6/2.3.18 г., процедурата е била частично прекратена по отношение на 78 бр. номеклатурни единици, подробно посочени в цитираните решения, тъй като подадените по тези номенклатурни единици оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия, но надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури, посочен в Раздел І т. 4 от Документацията към поръчката. От изложеното по-горе се установява, че в случая са налице предпоставките на чл. 79 ал. 1 т. 2 от ЗОП за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по отношение на лекарствените продукти по номенклатурните единици, за които предходната открита процедура е била прекратена, като за участие в преговорите да бъдат поканени всички участници, подали оферта по номенклатурните единици, по които процедурата е била прекратена поради превишение на финансовия ресурс, който възложителят може да осигури. Решението за частично прекратяване на процедурата по отношение на посочените 78 номенклатурни единици, попадащи в обхвата на настоящата поръчка, е влязло в сила.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 2. ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД 3. МЕДЕКС ООД 4. ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД 5. МЕДОФАРМА ЕООД 6. БУЛМАР МЛ ООД 7. Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Критерият за оценка на офертите е най-ниска единична цена по номенклатурна единица съгласно чл. 70 ал. 2 т. 1 от ЗОП. Начин и срок за представяне на офертите: Предварителните оферти се приемат всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа в деловодството на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД на адрес: гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Цар Освободител" № 150, като крайният срок за подаване на предварителна оферта изтича в 16:00 часа на 11.05.2018 г. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Място и дата на провеждане на договарянето: Договарянето ще се проведе на 14.05.2018 г. от 11:00 часа в заседателната зала на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД в гр. Варна, бул. Цар Освободител 150, ет. 1. На осн. чл. 67 от ППЗОП поредността на провеждане на преговорите ще бъде определена от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници. Комисията ще проведе преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите от преговорите ще бъдат отразени в протокол, който се подписва от комисията и от участника. Комисията няма да оповести постигнатите договорености с участник пред останалите участници освен с негово изрично съгласие. Комисията ще проведе преговорите с всеки от участниците по един и същ начин, включително като им се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси. В преговорите поканените участници могат да бъдат представлявани от техните законни представители или от изрично упълномощени лица, като е достатъчно пълномощното да е в писмена форма, да носи подпис на законния представител на участника и печат на дружеството, както и да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника при провеждане на преговорите. Комисията ще приложи чл. 72 ЗОП, когато установи, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. След провеждане на преговорите комисията ще изготви доклад, който съдържа информацията по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Георгиев Ковачев

VIII.2) Длъжност

Управител