04630-2018-0002

BG-Нови пазар:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

7. Електроинженерство


Решение номер 3 от дата 25.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000923169

BG333, Народно Читалище „Христо Ботев 1872”, ул. Патриарх Евтимий №1, За: Емил Христов Мирчев, България 9900, Нови пазар, Тел.: 0537 23370, E-mail: npazar_chitalishte@abv.bg, Факс: 0537 23370

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://chitalishte-np.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://chitalishte-np.com/zop/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Отдих, култура и религия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Актуализация на изкуствено осветление във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/0021/18.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В обхвата на настоящата обществена пъръчка са включени следните дейности: доставка, демонтаж и монтаж на осветителни тела и др. съпътстващи дейности, съгласно приложена техническа спецификация

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява чрез ДБФП № 27/07/2/0/00121/18.09.2017 г. по проект „Обновяване и модернизация на НЧ „Христо Ботев – 1872”, гр. Нови пазар”, който се осъществява с финансовата подкрепа на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 35187.53 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 1 от 28.02.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 04630-2018-0001

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Христов Мирчев

VIII.2) Длъжност

Председател на Народно Читалище „Христо Ботев 1872”