00267-2018-0047

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

61. Педагогически науки


Решение номер 18РОП45 от дата 24.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Ст. Стамболов № 1, За: инж. Красимир Еневски, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656439, E-mail: pgxtt@abv.bg, Факс: 032 656760

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180424efzs6426821.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка и монтаж на специфично оборудване за учебни кабинети обзавеждане за учебни кабинети за ПГХТТ – гр. Пловдив”, в три обособени позиции: 1. Доставка и монтаж на специфично оборудване за учебни кабинети; 2. Допълване към съществуваща соларна инсталация; 3. Доставка и монтаж на слънчеви панели за битова топла вода; по Проект № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, по ОПРР 2014-2020

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изискванията на Възложителя на обществената поръчка и пълния предмет на поръчката са посочени изчерпателно в поканата и приложенията към нея.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

„Доставка и монтаж на обзавеждане за учебни кабинети” по Проект № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, по ОПРР 2014-2020 В Технически спецификации са описани изискванията, към дейностите, които трябва да се реализират в изпълнение на предмета на обществената поръчка. Изпълнителя следва да спазва НАСОКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ и правилата на ОПРР 2014-2020, които са свободно достъпни на сайта на Управляващия Орган на Оперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 г. – ОПРР: http://bgregio.eu

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 206983 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 79, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8, във връзка с глава пета от ЗОП, и във връзка с Решение № 17РОП-92 от 30.11.2017г. за откриване на обществена поръчка, която е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

РАЙ-ХИМ ПРОДУКТ ЕООД гр. Пловдив,бул. „ Кукленско шосе“ №12 тел.: 032 626 026, GSM 0888 627 484 office@rai-him.com; www.rai-him.com ГЕЯ-99-Тест ЕООД гр. Варна, ул. „ Поп Харитон“ №47 тел./факс: 052 635 278, GSM 0899 145 781 gea99@abv.bg; www.geya99.com "Химтекс" ООД гр. Димитровград, бул. „ Бузлуджа“ №33 тел.: 0391 603 58, GSM 0885 33 10 71 info@chimtex.com; www. chimtex.com „ФИЛКАБ” АД 4004 Пловдив ул."Коматевско шосе" № 92

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор – Образец. Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на договора без вкл. ДДС. Договарянето ще се състои на 10.05.2018г. на адрес: гр. „Пловдив”, пл. „Ст. Стамболов” № 1, ет. 3, зала № 36, и ще се проведе при спазване на разпоредбите на чл. 67 от ППЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димитър Стоянов Кацарски

VIII.2) Длъжност

Заместник-Кмет "ОСУТСИ" на Община Пловдив и Възложител, Съгласно Заповед № 17ОА215 / 31.01.2017г. на Кмет на Община Пловдив