Версия за печат

00884-2018-0003

BG-ПЛОВДИВ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 1-2018 от дата 04.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, БУЛ. МАРИЦА № 26, За: ИНЖ. ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 643005, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1334.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"„Доставка на топлинна енергия посреством топлоносител - гореща вода за сградите на УХТ гр. Пловдив"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е "„Доставка на топлинна енергия посреством топлоносител - гореща вода за сградите на УХТ гр. Пловдив" , за срок от 2 години, прогнозна стойност на поръчката 600 000 лв. без ДДС, а прогнозното количество топлоенергия 18 000 MWh. Доставката на топлинна енергия е за следните сгради: 1 Учебен корпус № 3 - бул. Марица № 26; 2 УХТ – Спортни зали , бул. Марица № 26/7; 3 СО Марица 1,2 и 3 , бул. Марица 10 гас об.1; 4 СО Марица 4, бул. Марица 10/12 и 5 СО Марица 5, бул. Марица 10/11

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не може да бъде разделен на обособени позиции, поради това, че ЕВН България Топрлофикация ЕАД е носител на изключително право за пренос на топлоенергия за територията на гр. Пловдив, придобито по силата на административен акт - лицензия издадена от КЕВР на основание ЗЕ

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 600000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива процедура на договаряне без обявление на основание чл.79 /1/ т.3 от ЗОП, т.к. предметът на поръчката е свързан с доставка на топлинна енергия. Съгласно чл. 39 /1/ т.1 и т.2 от Закона за енергетиката производството и преносът на топлинна енергия са дейности, подлежащи на лицензиране, а според чл. 43 /2/ т.3 от ЗЕ, за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. Изборът на вида процедура се обуславя от факта, че възлагането на предстоящата поръчка на други лица би довело до нарушаване на изключителните права, придобити по силата на ЗЕ- чл.43/2/ т.3. На територията на Община Пловдив единствения носител на изключителни права за пренос на топлинна енергия е "ЕВН България Топлофикация" ЕАД. Дружеството има лицинзия за пренос на топлинна енергия в град Пловдив №Л-010-05/17.10.2000 г. със срок на действие 20 години. Лицензията е издадена от ДКЕР на "Топлофикация Пловдив " ЕАД с ЕИК 115016602, като от 14.01.2008 г. правоприемник е "ЕВН България Топлофикация" ЕАД с ЕИК 115016602 , вписано в Регистър БУЛСТАТ на Агенцията по вписванията със съдебно решение № 267/14.01.2008г. Съгласно разпоредбата на чл.49/3/ от Наредба 3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката промяната на наименованието на лицензианта не се счита за изменение на лицензията и не е необходимо дружеството правоприемник "ЕВН България Топлофикация " ЕАД да подава заявление за изменение на издадената вече лицензия. Териториалният обхват на лицензията включва всички обекти на Възложителя предмет на настоящата процедура, намираща се в град Пловдив , бул. Марица № 26 и бул. Марица № 10. Имайки предвид горепосоченото и поради изключителните права за пренос на топлоенергия на територията на Община Пловдив и на основание чл.79/1/т.3 от ЗОП се обуславя нуждата от провеждане на порцедура по договаряне без обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Възложителят се възползва от правото си по чл.65 от ППЗОП и ще сключи в законно установените срокове договор с дружеството притежаващо изключителни права за пренос на топлинна енергия на територията на град Пловдив- "ЕВН България Топлофикация" ЕАД със ЕИК 115016602, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив - 4000 , ул. "Христо Г. Данов" № 37. При подписване на договор Изпълнителят представя освен документите по чл.67/6/ от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.54/1/ т.7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.64, ал.2 от ППЗОП с настоящото решение се одобрява и поканата до "ЕВН България Топлофикация" ЕАД

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д.т.н. инж. Кольо Тенев Динков

VIII.2) Длъжност

РЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ