00884-2018-0001

BG-ПЛОВДИВ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 2-2018 от дата 04.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, БУЛ. МАРИЦА № 26, За: ИНЖ. ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 643005, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1335.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УХТ в гр. Пловдив”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на всички обекти на територията на гр. Пловдив на Университет по хранителни технологии, за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца. За срока на договора прогнозна стойност общо е 290 000,00 лв. без ДДС;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

На основание чл.79, ал.1,т. 3, б "в" от ЗОП поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. В съответствие с Решение на МРРБ с № РД-02-14-2234/22.12.2009г., по обособена територия № 31/22.12.2009г. на Министъра на МРРБ, за ВиК оператор на територията на гр. Пловдив е определен "В и К " ЕООД - Пловдив. С решение № БП - Ц - 6/09.06.2017г. КЕВР е утвърдил бизнес план на "ВиК" Пловдив ЕООД за период от пет години - 2017 - 2021г. На основание горното "В и К " ЕООД Пловдив попада в хипотезата на чл.79, ал.1,т. 3, б "в" от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 290000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

За нуждите на УХТ Пловдив, възниква необходимост от провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1 т. 8, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б "б" и чл. 79, ал.1, т. 3, б. „в" от ЗОП и при условията на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на УХТ в гр.Пловдив”, на територията на гр. Пловдив, при наличие на следните обстоятелства: На основание чл. 182, ал. 1, въз връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в" от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на пряко договаряне. Съгласно чл. 193 от Закона за водите (ЗВ), обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, предмет на настоящата поръчка се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и при спазване изискванията на ЗВ. На основание чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ, като ал. 2 урежда, че в границите на една обособена територия, само един ВиК оператор, може да осъществява тези дейности. Местонахождението на обектите, за които ще се извършват услугите е град Пловдив. На електронната страница на КЕВР е публикуван списък на ВиК операторите http://www.mrrb.government.bg/bg/vik-operatori-s-obosobeni-teritorii/, съдържащ информация за обособените територии и обслужващите общини. Съгласно Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на МРРБ(обн. в ДВ, бр.7/2010 г.) за обявяване на обособени територии на ВиК операторите, за обособена територия №31 Пловдив- операторът, който предоставя услугите, предмет на поръчката е „В и К – Пловдив ЕООД . С оглед на това е налице хипотезата на чл. чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в" от ЗОП, а именно наличие на изключителни права по смисъла на §1, т.47 от ДР на ЗОП, предоставени от КЕВР на „ВиК Пловдив ЕООД, град Пловдив – На основание чл.79, ал.1,т. 3, б "в" от ЗОП поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. В съответствие с Решение на МРРБ с № РД-02-14-2234/22.12.2009г., по заповед № 30/22.12.2009г. на Министъра на МРРБ за ВиК оператор на територията на гр. Пловдив е определен "В и К " ЕООД - Пловдив. С решение № БП - Ц - 6/09.06.2017г. КЕВР е утвърдил бизнес план на "ВиК" Пловдив ЕООД за период от пет години - 2017 - 2021г. На основание горното "В и К " ЕООД Пловдив попада в хипотезата на чл.79, ал.1,т. 3, б "в" от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.64, ал.2 от ППЗОП с настоящото решение се одобрява и поканата до "В и К ЕООД Пловдив

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д.т.н. инж. Кольо Тенев Динков

VIII.2) Длъжност

РЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ