Версия за печат

00045-2018-0006

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 75 от дата 28.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

BG421, Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов 15а, За: Петя Гавазова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://onkoplov.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на имунохистохимични медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В предмета на поръчката се включват следните специализирани медицински изследвания – периодично извършване на имунохистохимични изследвания, включващи: Рутинна диагностична дейност – 1 маркер; Диференциално-диагностични проблеми между първични тумори или метастази с неясна рутинна хистологична картина – пакет от четири маркера; За белодробен карцином – пакет от 4 маркера; За сарком – пакет от 4 маркера; За простатен карцином – пакет от два маркера; За коло-ректален карцином – пакет от 4 маркера.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на настоящата процедура, разделянето на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 18000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 11 от 12.01.2018 г. „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД е открил открита по същността си процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на специализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ-Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция №1: Извършване на имунохистохимични изследвания Обособена позиция №2: Алергологични и вирусологични изследвания Обособена позиция №3: Извършване на изследвания с ядрено-магнитен резонанс Обособена позиция №4: Извършване на изследвания с компютърен томограф.” Цитираната обществена поръчка е прекратена по отношение на обособена позиция №1 на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради това, че не е подадена нито една оферта. С оглед на гореизложеното Възложителят се ползва от възможността, която му предоставя чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно която публичните възложители могат да прилагат процедурата на договаряне без предварително обявление когато при провеждане на открита процедура не е подадена нито една оферта и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„АМБУЛАТОРИЯ – ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ХИСТОМЕД” ООД, ЕИК 203671070, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, район Централен, ул. „Филип Македонски” № 92, ап. 3, представлявано от управителите Петър Стоянов Русев и Николай Василев Белев

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 11 от 12.01.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00045-2018-0001

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП, решението може да се обжалва в 10-дневен срок от публикуването на решението за откриването на процедурата по договаряне без предварително обявление.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Парашкев Милчев Цветков

VIII.2) Длъжност

Управител