00396-2018-0001

BG-Борово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 70 от дата 12.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530479

BG323, Община Борово, ул. Никола Вапцаров № 1А, За: Валентин Панайотов- Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Oсъществяване на строителен надзор при реализирането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово. Предвидени за изпълнение са следните дейности: упражняване на строителен надзор, включващ отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, както и други приложими разпоредби на действащото законодателство. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в Република България. Упражняването на строителния надзор ще бъде в обем и обхват, съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата поръчка се финансира от ПРСР 2014-2020, мярка 7, подмярка 7.2, Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г., сключен между Община Борово и ДФЗ-РА, Проект 18/07/2/0/00016 „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не е обособен в обособени позиции, тъй като всички дейности, включени в техническата спецификация са взаимосвързани. Разделянето им е нецелесъобразно, тъй като ще доведе до невъзможност за качествено и срочно изпълнение на поръчката, с оглед на краен срок, а именно 36 месеца( съгласно Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г., сключен между Община Борово и ДФЗ-РА). Посоченият срок се отнася за всички предвидени дейности в договора(Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г., сключен между Община Борово и ДФЗ-РА). Целта е да се осигури бързина, ефективност и качество при изпълнението на проекта. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на дейностите по поръчката, а оттам и до разминавания при изпълнението, евентуална невъзможност за едновременно изпълнение и съответно необосновано отлагане стартирането на някой от дейностите. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай би създало риск за изпълнение на поръчката, възлагането им на различни изпълнители, като последното би било свързано и с различна организация на строителния процес и вероятно до разлика в срока за изпълнение на отделните обособени позиции, а оттам и в цялостният срок за реализация на проекта. При евентуално разделяне на обособени позиции следва да се има предвид риска и възможността при отварянето на офертите на кандидатите да се окаже, че за някоя от обособените позиции липсват подадени оферти. Също така разделянето на поръчката на обособени позиции увеличава вероятността от евентуални жалби, за всяка от обособените позиции, което също поставя под риск крайният срок за реализиране на проекта. Извън горното, следва да се има предвид, че съгласно чл. 46, ал. 4 от ЗОП, възложителите посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес, дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции. В този смисъл, дори хипотетично да се приеме, че обществената поръчка е разделена на обособени позиции, то възложителят, за да гарантира наличието на участници по всички обособени позиции, има право да изиска участниците да подадат оферта за всички обособени позиции и съответно да покрият критериите за подбор кумулативно за всички обособени позиции, което означава и възлагане на целия предмет на обществена поръчки и обезсмисля разделянето й на обособени позиции. Предвид горното разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се явява нецелесъобразно, би се отразило негативно на ефективността при изпълнението, и ще доведе до риск от просрочие при реализацията на проекта. Следва да се отбележи, че дейностите по изпълнението на предмета за двата обекта са идентични. В този смисъл е правилно и целесъобразно, че изпълнението на поръчката без разделянето й на обособени позиции, ще гарантира постигане на оптимален резултат, и ще предотврати евентуална липса на кохерентност между резултатите, постигнати вследствие изпълнението на отделните дейности. По този начин възложителят ще си гарантира: цялостно изпълнение на поръчката, предвидените дейности за двата общински пътя, респективно да носи отговорност за цялостната гаранционна поддръжка; да се постигне оптимален процес на управление на целия проект и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем. Обособяването в отделни самостоятелни позиции крие риск от невъзможност за срочно изпълнение.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 68000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП, Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност: 2. при доставки и услуги, включително и услугите по приложение № 2 - от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката. В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 68 000 лева без ДДС, но предвид обединяването на услугите, които се възлагат в рамките на 12 месеца, Възложителят взема решение да обяви настоящата обществена поръчка като публично състезание. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на публично състезание ще гарантира в голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Валентин Панайотов Великов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Борово