Версия за печат

01763-2018-0001

BG-ХАСКОВО:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

61. Педагогически науки


Решение номер 1 от дата 23.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 126152888

BG422, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, БУЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 24, За: ТОНКА АНДРЕЕВА ЧЕНГЕЛОВА, България 6300, ХАСКОВО, Тел.: 038 622642, E-mail: ou_rilski@abv.bg, Факс: 038 622643

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ivanrilski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ivanrilski.com/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=129.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас и по учебни предмети за ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково за учебната 2018/2019 година

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас и по учебни предмети за ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково за учебната 2018/2019 година

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 45000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура се провежда на основание чл.79, ал.1, т.3, буква “в“ от Закона за обществените поръчки. Мотивите за избора на процедура са следните: Избрана е процедура по чл.79, ал.1, т.3, буква “в“ от ЗОП, поради следните обстоятелства: Учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП). Налице е Заповед № РД 09-39/16.01.2018 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден списък на учебници и учебните комплекти, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018г., както и издателства на утвърдените от министъра учебници и учебни помагала. С Постановление №79 от 13.04.2016г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби са дадени указания за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване. Възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до нарушаването на авторски права и други права на интелектуалната собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт (чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП). Поради обстоятелството, че учебниците и учебните помагала са утвърдени, както и са оповестени издателствата с авторски права и целесъобразно с настоящата процедура по договаряне без обявление да бъдат канени всички лица с авторски праза по реда и контрола, който се осъществява от АОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

По Обособена позиция 1:„ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, бул. „Дондуков” №45, представлявано от Йовка Колева Томова;По Обособена позиция 2:"Анубис-Булвест" ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Васил Друмев" 36, представлявано от Владимир Топенчаров; По Обособена позиция 3: „С. А. Н. - ПРО” ООД със седалище и адрес на управление град Варна р-н Одесос ул. Янкул войвода № 30 бл. А вх. 2 ателие 1, представлявано от Евлоги Петков Савов, По обособена позиция 4: «„БИТ И ТЕХНИКА” ООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, местност Евксиноградска, ул. „22” №17а, представлявано от В. Георгиев Ананиев.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

СЪГЛАСНО ЧЛ. 197 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ТОНКА АНДРЕЕВА ЧЕНГЕЛОВА

VIII.2) Длъжност

ДИРЕКТОР