Версия за печат

01605-2017-0033

BG-София: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул.Иван Вазов №3, За: Б. Николова; инж. К. Бончев;, Република България 1080, София, Тел.: 0887 755390; 0888 005409, E-mail: bnikolova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки; отдел:Безопасни условия на труд и екология

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izbor-na-operator-za-izrabotvane-i-dostavka-na-vaucheri-za-bezplatna-hrana-po-smisula-na-naredba-8317.html.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна по смисъла на Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за правоимащия персонал от „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за eдна година” за четвъртата година от действието на рамково споразумение №190 от 16.11.2015 г."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: на територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящата информация за сключен договор е във връзка с:

Рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна по смисъла на Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за правоимащия персонал от „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за eдна година” за четвъртата година от действието на рамково споразумение №190 от 16.11.2015 г."

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
532524.8 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 30 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна по смисъла на Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за правоимащия персонал от „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за eдна година” за четвъртата година от действието на рамково споразумение №190 от 16.11.2015 г.
V.1.1) Дата на сключване договора
05.02.2018 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.01.2018 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

3

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД ; ЕИК № 131085380; ИН по ДДС № 131085380, ж.к. Младост 4, ул. „Бизнес парк София” №1, бл.12Б, ет.3, Република България 1766, София, Тел.: 02 4899699, E-mail: galina.gercheva@sodexo.com, Факс: 02 4895754

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 532524.8 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки е 01605-2017-0033

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.02.2018 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.„ЕТАП - АДРЕСС” АД, гр. София 1504, бул. „Васил Левски” №138; 2.„Содексо Пасс България” ЕООД, гр. София, ж.к. Младост 4, ул. „Бизнес парк София” №1, бл.12Б, ет.3; 3.„Идънред България” АД, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” №137, ет.3;


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

й) За поръчки, които ще бъдат възложени въз основа на рамково споразумение в съответствие със ЗОП.

Процедурата e проведена на основание чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП/отм./, въз основа на сключено рамково споразумение № 190/16.11.2015 г. от Възложителя с трима потенциални изпълнители: "ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ” АД, „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „EТАП-АДРЕСС" АД.