Версия за печат

02709-2018-0006

BG-с.Борима:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 6 от дата 07.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760016

BG315, Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима /ТП ДГС/ към Държавно предприятие Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ Враца, ул.Девети септември № 14, За: Марин Минков Багаров, България 5672, с.Борима, Тел.: 0670 62298, E-mail: dgsborima@abv.bg, Факс: 0670 62298

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180207JRAV9035034.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Борима.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Борима, а именно: настолни компютри с монитори - 7 бр.; преносими компютри(лаптоп) - 1 бр; принтери - 6 бр.; скенери 2бр.Видовете дейности са подробно описани в Техническата спецификация приложена към документацията за участие в профила на купувача

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите следва да се извършват от един Изпълнител, който периодично при заявяване от страна на Възложителя да се явява на адреса на предприятието и да изпълнява съответните дейности съгласно Техническата спецификация по поддръжка, профилактика и ремонт на компютърната и офис техниката на Възложителя .

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Решение № 1 по Протокол № 14 на УС на СЗДП от проведено заседание на 30.11.2017г. На основание чл.5 ал.2 т.13 от ЗОП, СЗДП ДП Враца е публичен възложител на обществени поръчки. Териториалното поделение с промяната на §9 от ПЗР на ЗОП не е възложител на обществени поръчки и прогнозната стойност е определена на база разходите за този вид услуги за всички ТП на СЗДП ДП. Съгласно чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП когато планираната обществена поръчка за услуга е на прогнозна стойност в диапазона от 70000 лева без ДДС до съответните прагове по чл.20, ал.2, т.1 буква б от ЗОП, а именно 264033лв. без ДДС Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал.1, т.12 или т.13 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.196, ал.1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита от конкуренцията относно тяхната законосъобразност, вкючително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 (десет) дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.197, ал.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Марин Минков Багаров

VIII.2) Длъжност

директор на ТП ДГС Борима