Версия за печат

01585-2018-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер ЦУ-02-33 от дата 07.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130339616

BG411, Национална служба за съвети в земеделието, ул. Банско шосе №7, За: Иванка Тодорова, България 1331, София, Тел.: 02 8100990;08 89102616, E-mail: itodorova@naas.government.bg, Факс: 02 8100992

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.naas.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.naas.government.bg/bg/1036/3052/3739.

I.2) Вид на възложителя

Национална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Друг: консултантски услуги в областта на земеделието


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на автомобили за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на автомобили за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието”, с две обособени позиции: Обособена позиция №1- Доставка на 1 (един) брой лек автомобил за нуждите на Централно управление на НССЗ; Обособена позиция №2- Доставка на 2 (два) броя леки автомобили за нуждите на Териториалните областни офиси на НССЗ Обществената поръчка включва доставка на леки автомобили за нуждите на НССЗ, извършване на първоначална регистрация в КАТ и извършване на техническо обслужване в рамките на гаранционния срок. Обществената поръчка е разделена на обособени позиции, в зависимост от техническите параметри на автомобилите.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 150000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата "публично състезание" дава възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката. Прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП поради което настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иванка Димитрова Тодорова, заповед за заместване РД-11/03-589 от 23.11.2017 г.

VIII.2) Длъжност

главен секретар