Версия за печат

00373-2018-0003

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 188 от дата 01.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на инкубатор за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на инкубатор“ – 1 (един) брой. Инкубатор (Thermo-shaker) с възможност за загряване / разклащане на поне 2 броя 96-ямкови ELISA плаки] С възможност за регулиране на температура, време и скорост; Температурният обхват е от 25 С до 60 С, с точност на температурата ± 0.25 С; Скорост на разклащане 250-1200 обор/мин; С възможност за задаване на време от 1 мин до 96 часа; Електрическо захранване с напрежение 240V. Гаранционен срок - минимум 2 год след въвеждане в експлоатация. Осигурено обучение за експлоатация, сервиз и поддръжка на апарата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят не предвижда разделянето на настоящата обществена поръчка на обособени позиции. Дейностите от предмета на поръчката представляват доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един брой от посочения апарат, поради което най-целесъобразно е възлагането им на един Изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1250 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С настоящото Решение на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора е открита процедура – процедура на договаряне без предварително обявление, съгл. чл. 79, ал. 1 от ЗОП. В конкретният случай, процедурата е открита на основание на: чл. 79, ал. 1, т. 1, предл. първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие“ по отношение на: „Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ - обособена позиция № 19 „Доставка на инкубатор“. С Решение № 1506 от 26.06.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е обявена обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. С Решение № 2072 от 14.09.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, е прекратена по отношение на: обособена позиция № 19 „Доставка на инкубатор“. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата по посочената обособена позиция № 19 „Доставка на инкубатор“ е прекратена, тъй като в определения от Възложителя срок за получаване на оферти, а именно до 01.08.2017 г., 16:30 ч., в деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора не е подадена нито една оферта за участие. Предвид горепосоченото съображение Възложителят счита, че в конкретния случай е налице фактическо и правно основание за откриване на процедура Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на на инкубатор за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ на основание: чл. 79, ал. 1, т. 1, предл.първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие“ по отношение на: обособена позиция № 19 „Доставка на инкубатор“.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Биопласт“ ЕООД гр. София, Адрес: гр. София, 1113, ул. „Цариградско шосе“ № 73, ИБИР-БАН, Калин Краев

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 1506 от 26.06.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00373-2017-0019

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата поръчке се публикуват в оициалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180201soQg1529130 Договарянето ще се проведе на 14.02.2018 г., 13,20 ч.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф.двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректорна Тракийски университет гр. Стара Загора