Версия за печат

00447-2016-0006

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, район Слатина, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 029486 172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-na-kantselarski-materiali-za-nuzhd-061216/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-12 от 10.11.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2016-0006
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-60 от 10.05.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД, Ж.К. ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО № 17, 0887741967, България 9000, Варна, Тел.: 00 0000000, E-mail: r.sugareva@officeexpress-bg.com, Факс: 02 9732610

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
739 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.09.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
739 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

03.01.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Зорница Иванова Даскалова
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор