Версия за печат

00801-2017-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 225 от дата 21.12.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000693654

BG411, Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД град София, бул.Андрей Сахаров №1, За: Снежана Златанова Борщ, България 1784, София, Тел.: 00359 29753950, E-mail: sbaloz.sofia-grad@mail.bg, Факс: 00359 29753950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20171218mgvO435736.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СБАЛОЗ ЕООД София-град по 75 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СБАЛОЗ ЕООД София-град по 75 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 29983011.73 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка обуславя необходимостта същата да бъде възложена като открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Борислав Хараламбиев Димитров

VIII.2) Длъжност

Управител