Версия за печат

00447-2017-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

Агенция по вписванията, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, България 1111, София, Тел.: 029486 172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/.

Електронен достъп до информация: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/razshiryavane-kapaciteta-na-masivi-za-shranenie-na/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни, надграждане на сървъри и доставка на лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Дейност 1. Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни и сървъри, виртуализация и информационна сигурност, доставка, монтиране и конфигуриране Дейност 2. Доставка на софтуер и лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията, доставка, монтиране и конфигуриране Дейност 3. Доставка на комуникационно оборудване за обезпечаване на свързаността между информационните центрове на Агенция по вписванията, както и с териториалните й звена, доставка, монтиране и конфигуриране

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30236200, 30233141

Описание:

Оборудване за обработка на данни
Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
3677404.8 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския сюъз (ОВ на ЕС) съгласно Директива 2009/81/ЕО

Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възлагащия орган/възложителя събития, и в съответствие със строгите условия, указани в съответната директива.

Допълнителна информация

Последната доставка на дисков масив е през далечната 2012 година. През годините са добавени разширители (енкложер), но неговия максимален капацитет е достигнат и не е възможно следващо разширяване. Същия не се поддържа от производителя и каквато и да е повреда би могла да доведе до възпрепятстване на АВ да изпълнява своите задължения: да забавя регистрации и промени във фирмени дела; забавяне на вписвания по партиди в имотния регистър и др. грешки при вписване. Неизпълнението на обществената поръчка би могла да доведе до загубване на информация за до две седмици, в зависимост кога е настъпило събитието. Това изправя АВ пред вероятен срив на поддържаните от нея системи и невъзможност да изпълнява вменените й нормативни задължения. Последното ще доведе до пълен хаос в стопанския живот на страната, несигурност в гражданско правния оборот, неяснота при установяване правото на собственост върху недвижими имоти и многократно нараснали възможности при злоупотреби при сделките с тях, загуба на доверие към държавните институции, което би могло да доведе до тежка икономическа криза на страната. Същото е свързано с изпълнение на задълженията на Агенция по вписванията за информационна сигурност и гарантиране на данните на гражданите и стопанските субекти. От друга страна, измененията в законодателството в Търговския закон с новата Част пета Производство по стабилизация на търговец (нова - в сила от 01.07.2017 г.), поетите ангажименти на страната към Европейския съюз за свързване на търговския регистър със на централните, търговските и дружествените регистри по чл. 3, ал. 4 от Закона за търговския регистър (BRIS), преминаването на Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ), преминаването на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията, изправят пред невъзможност новите информационни системи и приложения да се внедрят и да функционират пълноценно с наличното технологично оборудване (сървъри, дискови масиви, операционни системи). За всички споменати по-горе информационни системи и разширяване на функционалностите на съществуващите системи са сключени договори за тяхното изграждане, но те няма да могат да бъдат пуснати в експлоатация, поради липса на съответното технологично оборудване: липса на капацитет за данните (дискови масиви); остарели операционни системи, използвани в настоящия момент (windows server 2003 - не се поддържа от разработчика), което налага неговото извеждане от употреба и преминаване към нови операционни системи. В допълнение е и изпълнението на Решение № 338 от 23.06.2017 г. на Министерски съвет за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, на Агенция по вписванията е вменено задължението да издава електронни удостоверения, което налага и цифровизиране на документите (архивите). Това допълнително изисква дисково пространство (разширяване капацитета на дисковите масиви). Агенция по вписванията не разполага с такова техническо оборудване (сървъри, дискови масиви, операционни системи) към този момент и се налага спешното възлагане на обществената поръчка за закупуване на споменатото оборудване. Единствената възможност е възлагането и изпълнението на обществената поръчка в най-кратки срокове, за подмяна на оборудването с изтекъл жизнен цикъл и получаване на оборудване отговарящо на съвременните технически и технологични изисквания.

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

92-03-31/2017

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 93-00-141 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
Възложена е поръчка/обособена позиция

ДА

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.12.2017 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД, БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЛИТЕКС ТАУЪР, ул.“Лъчезар Станчев“ №3, ет. 4,, България 1756, София, Тел.: 02970 4040, E-mail: office@telelink.com, Факс: 02970 4042

URL: http://www.telelink.bg/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3677404.8 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 6
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Участниците са уведомени за решението по електронната поща и чрез публикуване на съобщение на профила на купувача на 12.12.2017 г. Договорът може да се сключи преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници, съгласно чл. 112, ал. 7, б. б) от ЗОП. Възложителят има право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, съгласно чл. 112, ал. 8 от ЗОП.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.12.2017 г.