Версия за печат

00276-2017-0030

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер ОП-49-1 от дата 13.12.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31, За: Ваня Чорбаджийска, България 1700, София, Тел.: 02 949/3188/, E-mail: V.Chorbadzhiyska@BGPOST.BG, Факс: 02 868/7011/

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop_list.

I.4) Основна дейност

Пощенски услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на природен газ за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доствака на природен газ за отопление на обекти на „Български пощи“ ЕАД.Възложителят е обособил в отделни позиции, структурните звена, за които е предназначена доставката на природен газ, а именно съгласно техническите изисквания на Възложителя, а именно:ОПС Плевен, ПС Долни Дъбник;ОПС Добрич, ПС Генерал Тошево;ОПС Добрич, ПС Каварна;ОПС Плевен, ПС Кнежа;ОПС Монтана;ОПС Монтана, ПС Монтана 5;ОПС Кюстендил, ПС Кюстендил Ц;ОПС Кюстендил, ПС Кюстендил Ц;ОПС Кюстендил, ПС Кюстендил 1;ОПС Кюстендил, ПС Кюстендил 2;ОПС Кюстендил, ПС Кюстендил 4;ОПС Благоевград, ПС Петрич;ОПС Варна, ПС Варна 10;ОПС Варна, ПС Варна 2;ОПС Шумен, ПС Нови пазар;ОПС Бургас, ПС Бургас Ц;ОПС Ямбол, ПС Ямбол Ц;ОПС Ямбол, ПС Ямбол 1;ОПС Ямбол, ПС Ямбол 2;ОПС Ямбол, ПС Ямбол 6;ОПС Сливен, ПС Нова Загора;ОПС Пловдив, ПС Първомай Ц;ОПС Пловдив, ПС Асеновград Ц;ОПС Пазарджик, ПС Пазарджик Ц;ОПС Пазарджик, ПС Пазарджик 2;ОПС Пазарджик, ПС Пазарджик 4;ОПС Плевен, ПС Левски;ОПС Ловеч, ПС Ловеч Ц;ОПС В. Търново, ПС В. Търново Ц;ОПС В. Търново (админ. сграда);ОПС В. Търново, ПС Горна Оряховица;ОПС В. Търново, ПС Лясковец;ОПС Разград, ПС Исперих;ОПС Разград, ПС Разград 1;ОПС Разград, ПС Разград 5;Дирекция "СДМТ", РСЦ Г. Оряховица;ОПС В. Търново, ПС Павликени;ОПС Габрово, ПС Севлиево Ц;ОПС Габрово, ПС Севлиево 1;ОПС Габрово, ПС Севлиево 2;ОПС Габрово, ПС Петко Славейково;ОПС Габрово, ПС Ряховците;ОПС Габрово, ПС Кормянско;ОПС Пазарджик, ПС Септември;ОПС Хасково, ПС Димитровград Ц;ОПС Варна, ПС Провадия Ц ОПС Варна, ПС Дългопол;ОПС Търговище, ПС Търговище Ц;ОПС Търговище, ПС Търговище 2;ОПС Търговище, ПС Търговище 5;ОПС Добрич, ПС Добрич Ц;ОПС Добрич, ПС Добрич 3;ОПС Благоевград, ПС Благоевград Ц;ОПС Плевен, ПС Червен Бряг; ОПС Ловеч, ПС Луковит.Ще се сключат отделни договори за доставка на природен газ по обособени позиции за съоветните структурни звена за период от 60 (шестдесет) месеца.Прогнозната стойност на поръчката е 1043800 /един милион четиридесте и три хиляди и осемстотин/ лева, без ДДС, разпределена по обособени позиции, както е посочено в Приложение № 1 от Техинческите спецификации на Възложителя.Финансирането на обществената поръчка ще се осъществява със средства от бюджетите на Възложителя . Разплащанията ще се извършват от всяко структурно звено - Регионално управление, чрез банков превод, срещу представена фактура - оригинал. Начина на установяване на количеството - измерване, броене, друго: чрез монтирани индивидуални измервателни устройства за търговско мерене на разхода на природен газ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1043800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата покана се отправя до определен субект, упражняващ секторна дейност и осъществяващ дейност по разпределение на природен газ, на основата на изключителни права, придобити по силата на закон. За осъществяване на доставките, предмет на настоящата обществена поръчка кандидадът следва притежава необходимата лицензия, съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗЕ, за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение на природен газ, съответно съгл. чл. 43, ал. 6, във връзка с чл. 43, ал. 5 от ЗЕ, за обособена територия се издава само една лицензия за снабдяване с природен газ от краен снабдител.С Решение № Л-155-12/27.04.2009 г. на КЕВР е издала Лицензия на "Газинженеринг" ООД с РЕШЕНИЕ № И2-Л-155 от 28.09.2009 г., с решение №Л-183-12/27.04.2009 г. на КВЕР е издала Лицензия с РЕШЕНИЕ № И1-Л-183 от 27.09.2009 г. на "Добруджа газ" АД, с решение №Л-154-12/27.04.2009 г. на КЕВР е издала Лицензия с РЕШЕНИЕ № И1-Л-154 от 27.04.2009 г. на "Каварнагаз" ООД, с решение № Л-185-12/27.04.2009 г. на КЕВР е издала Лицензия с РЕШЕНИЕ № И1-Л-185 от 27.04.2009 г. на "Кнежагаз" ООД, с решение № Л-440-12/30.03.2015 г. на КЕВР е издала Лицензия - РЕШЕНИЕ № Л-438 от 30.03.2015 г. на "Овергаз Мрежи" АД за територия Запад, с решение № Л-438-12/30.03.2015г. на КЕВР е издала Лицензия - РЕШЕНИЕ № Л-438/30.03.2015 г. на "Овергаз Мрежи" АД за територия Изток, с решение № Л-439-12/30.03.2015 г. на КЕВР е издала Лицензия - РЕШЕНИЕ № Л-438 от 30.03.2015 г. на "Овергаз Мрежи" АД за територия Юг, с решение № Л-441-12/30.03.2015 г. на КЕВР е издала Лицензия - РЕШЕНИЕ № Л-438 от 30.03.2015 г. на "Овергаз Мрежи" ЕАД за територия Север, с решение № Л-172-12/27.04.2009 г. на КЕВР е издала Лицензия - РЕШЕНИЕ № Л-172 от 27.04.2009 г. на "Севлиево газ 2000" АД, с решение № Л-209-12/27.04.2009 г. на КЕВР е издала Лицензия -РЕШЕНИЕ № Л-209 от 27.04.2009 г. на "Ситигаз България" ЕАД за регион Тракия и общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, с решение № Л-132-12 от 27.04.2009 г. на КЕВР е издала Лицензия - РЕШЕНИЕ № И2-Л-132 от 27.04.2009 г. на „Аресгаз” АД за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, с решение № Л-462-12 от 18.03.2016 г. на КЕВР е издала Лицензия - РЕШЕНИЕ № Л-462 от 18.03.2016 г. на „Аресгаз” АД за обособена територия „Запад“, с решение № Л-131-12 от 27.04.2009 г. на КЕВР е издала Лицензия - РЕШЕНИЕ № И1-Л-131 от 27.04.2009 г. на „Аресгаз” АД за обособена територия „Мизия” и община Бяла Слатина, с предмет „за осъществяване на дейността разпределение на природен газ”.В териториалният обхват на лицензията са включени структурните звена на Възложителя.Тези обстоятелства се установяват и от публичния регистър на КЕВР.Съгласно описа на обособени територии за разпределение и снабдяване на природен газ в Република България, структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, попадат в обхвата на разпределение към посочените дружества.От изложените по-горе съображения следва да се заключи,че посочените дружества, са единствените възможени изпълнители на настоящата поръчка и възлагането й на друго лице и по друг начин, би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на административен акт, а именно издадените от КЕВР лицензии.Имайки предвид това, и на основение чл.182, ал.1 от ЗОП във вр. с чл.79, ал. 1, т.3, б.„в“ от ЗОП, Възложителят прилага този ред на възлагане на обществената поръчка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Възложителят няма да прилага разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП. Договорите ще се сключат с "Газинженеринг" ООД, "Добруджа газ" АД, "Каварнагаз" ООД, "Кнежагаз" ООД, "Овергаз Мрежи" АД за територия Запад, "Овергаз Мрежи" АД за територия Изток, "Овергаз Мрежи" АД за територия Юг, "Овергаз Мрежи" ЕАД за територия Север, "Севлиево газ 2000" АД, "Ситигаз България" ЕАД за регион Тракия и общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, „Аресгаз” АД за обособена територия „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, „Аресгаз” АД за обособена територия „Запад“, „Аресгаз” АД за обособена територия „Мизия” и община Бяла Слатина. Съгл. чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, договорите ще се сключат след влизанев сила на настоящото решение за откриване на процедурата. При подписване на договорите, определеният за изпълнител представя документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП и Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Изпълнителят трябва да представи попълнено и подписано Финансово предложение.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на „Български пощи“ ЕАД http://www.bgpost.bg/bg/zop_list

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията отнсоно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в решението или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтеесовано лице в 10- дневен срок при условията на чл. 197 от Закона за общестшените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Деян Стоянов Дънешки

VIII.2) Длъжност

Главен изпълнителен директор