02208-2017-0001

BG-с. Каменар:

Решение за откриване на процедураРешение номер 219 от дата 29.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000081591

BG331, ОУ Добри Войников, ул. Софроний Врачански №1, За: Емилия Дончева, България 9102, с. Каменар, Тел.: 0877 837260, E-mail: oudobrivoinikov@abv.bg, Факс: 0877 837260

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://oudobrivoinikov-kamenar.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://oudobrivoinikov-kamenar.com/?page_id=6.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ОУ "Добри Войников", с. Каменар, общ.Варна

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на доставка e гориво за отопление, до обекти указани от възложителя на територията на село Каменар, община Варна. Гориво за отопление - газьол със съдържание на сяра <0,001 %,дизелово гориво, код по КН 27101943

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Продуктът, предмет на доставката е само един по вид, количество и качество

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 80000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.196 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емилия Стоянова Дончева

VIII.2) Длъжност

Директор - ОУ "Добри Войников" с. Каменар