Версия за печат

00447-2017-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-04-11 от дата 22.11.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, кв. Гео Милев, ул. Елисавета багряна 20, За: Асен Хубчев, България 1111, София, Тел.: 029486 202, E-mail: assen.hubchev@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

ДА

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка


IІI: Правно основание

Чл. 164, ал. 1, т. 4 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни, надграждане на сървъри и доставка на лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дайност 1. Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни и сървъри, виртуализация и информационна сигурност, доставка, монтиране и конфигуриране Дейност 2. Доставка на софтуер и лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията, доставка, монтиране и конфигуриране Дейност 3. Доставка на комуникационно оборудване за обезпечаване на свързаността между информационните центрове на Агенция по вписванията, както и с териториалните й звена, доставка, монтиране и конфигуриране

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Отделните компоненти и дейности са взаимно свързани и са предназначени за интегриране на цялостно решение. Придобиване на оборудване с различни технически характеристики ще доведе до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането на системата.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3080000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Последната доставка на дисков масив е през далечната 2012 година. През годините са добавени разширители (енкложер), но неговия максимален капацитет е достигнат и не е възможно следващо разширяване. Същия не се поддържа от производителя и каквато и да е повреда би могла да доведе до възпрепятстване на АВ да изпълнява своите задължения: да забавя регистрации и промени във фирмени дела; забавяне на вписвания по партиди в имотния регистър и др. грешки при вписване. Неизпълнението на обществената поръчка би могла да доведе до загубване на информация за до две седмици, в зависимост кога е настъпило събитието. Това изправя АВ пред вероятен срив на поддържаните от нея системи и невъзможност да изпълнява вменените й нормативни задължения. Последното ще доведе до пълен хаос в стопанския живот на страната, несигурност в гражданско правния оборот, неяснота при установяване правото на собственост върху недвижими имоти и многократно нараснали възможности при злоупотреби при сделките с тях, загуба на доверие към държавните институции, което би могло да доведе до тежка икономическа криза на страната. Същото е свързано с изпълнение на задълженията на Агенция по вписванията за информационна сигурност и гарантиране на данните на гражданите и стопанските субекти. От друга страна, измененията в законодателството в Търговския закон с новата Част пета Производство по стабилизация на търговец (нова - в сила от 01.07.2017 г.), поетите ангажименти на страната към Европейския съюз за свързване на търговския регистър със на централните, търговските и дружествените регистри по чл. 3, ал. 4 от Закона за търговския регистър (BRIS), преминаването на Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ), преминаването на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията, изправят пред невъзможност новите информационни системи и приложения да се внедрят и да функционират пълноценно с наличното технологично оборудване (сървъри, дискови масиви, операционни системи). За всички споменати по-горе информационни системи и разширяване на функционалностите на съществуващите системи са сключени договори за тяхното изграждане, но те няма да могат да бъдат пуснати в експлоатация, поради липса на съответното технологично оборудване: липса на капацитет за данните (дискови масиви); остарели операционни системи, използвани в настоящия момент (windows server 2003 - не се поддържа от разработчика), което налага неговото извеждане от употреба и преминаване към нови операционни системи. В допълнение е и изпълнението на Решение № 338 от 23.06.2017 г. на Министерски съвет за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, на Агенция по вписванията е вменено задължението да издава електронни удостоверения, което налага и цифровизиране на документите (архивите). Това допълнително изисква дисково пространство (разширяване капацитета на дисковите масиви). Агенция по вписванията не разполага с такова техническо оборудване (сървъри, дискови масиви, операционни системи) към този момент и се налага спешното възлагане на обществената поръчка за закупуване на споменатото оборудване. Единствената възможност е възлагането и изпълнението на обществената поръчка в най-кратки срокове, за подмяна на оборудването с изтекъл жизнен цикъл и получаване на оборудване отговарящо на съвременните технически и технологични изисквания.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. „Лема Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 121643196, гр. София 1592, район р-н Искър, ж.к. ДРУЖБА-1, бул. „Проф. Цветан Лазаров № 33, ет. 1; 2. „Телелинк“ ЕАД, ЕИК 130545438, гр. София, ул Лъчезар Станчев № 3,етаж 4; 3.„Сиенсис“ ООД, ЕИК 121708078, София, жк. Белите брези, ул. Лерин, № 44-46

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.11.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Зорница Иванова Даскалова

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор